ส.น.ท.ฝ. เป็นองค์กรกิจกรรมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ แนวความคิด
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ต่อยอดความรู้สู่การพัฒนาประเทศไทย
เกี่ยวกับเรา
ประวัติศาสตร์ของสมาคมฯ
ทำเนียบรายนาม/พระนาม ของนายกสมาคมฯ