1

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) แต่เดิมใช้ชื่อว่า สามัคยานุเคราะห์สมาคม (ส.ย.า.ม.) Association Siamoise d’Intellectualité et d’Assistance Mutuelle (S.I.A.M.) ซึ่งมีความหมายว่า
สมาคมสยามเพื่อภูมิปัญญาและอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน โดยได้ทูลเชิญ
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา ขึ้นดำรงตำแหน่งสภานายกกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา ขึ้นดำรงตำแหน่งสภานายกกิตติมศักดิ์
(พระอิสริยยศ ณ ขณะนั้น) หรือ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
คณะนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ปี พ.ศ. 2469/ค.ศ. 1926 ณ Place du Trocadéro
(จากซ้าย) นายชม จารุรัตน์, นายแดง (วิเลียม) คุณะดิลก, นางสาวเล็ก คุณะดิลก หรือ
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ ภรรยานายควง อภัยวงศ์, นายควง อภัยวงศ์, ม.จ.ธานีเสิกสงัด ชุมพล, ม.จ.ลายฉลุทอง ทองใหญ่, นายปรีดี พนมยงค์, ร.ท.แปลก ขีตตะสังคะ หรือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม,
นายประยูร ภมรมนตรี และนายแนบ พหลโยธิน
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.silpa-mag.com/history/article_63267
2

จากรายนามและรายพระนามของนายกสมาคมเท่าที่รวบรวมมาได้จะพบว่า สมาคมได้มีการดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอดจนถึงพ.ศ. 2479 ขาดช่วงไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้มีการรวมตัวกันอีกครั้งภายใต้ชื่อสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อพ.ศ. 2492

3

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสได้ดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอดโดยไม่มีสถานะนิติบุคคลตามกฎหมาย จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2529 นายสุวิทย์ มังกร ประธานคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯในขณะนั้นได้ทำการยื่นขอจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามกฏหมายว่าด้วยสมาคมของประเทศฝรั่งเศส (กฏหมายฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1901) โดยคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯได้ร่วมลงนามในเอกสารสำคัญเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2529 และได้ยื่นเอกสารดังกล่าว ต่อเจ้าหน้าที่ของประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2529 พร้อมทั้งได้ประกาศรับรองการก่อตั้งสมาคมฯ ในหนังสือราชการของประเทศ ฝรั่งเศส ฉบับที่1 ประจำปี ค.ศ. 1987 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2530

ศาลาว่าการเมือง Tours
1

อนึ่ง การจดทะเบียนการก่อตั้งดังกล่าว เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ ประจำปีพุทธศักราช 2517 ซึ่งได้มีการขอมติในที่ประชุม ณ เมือง Tours เมื่อวันที่ 1-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 โดยมีการรับรองในที่ประชุมให้ดำเนินการเรื่องนี้ได้อีกทั้งได้มีการแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับสมาคมฯฉบับที่ใช้อยู่เดิม ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส พร้อมทั้งได้รับการแปลจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อใช้ในการดำเนินงานการจดทะเบียนก่อตั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯประจำปี พ.ศ. 2529 ได้นำมาเป็นหลักฐาน และใช้กฎข้อบังคับสมาคมฯที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้ผ่านการรับรองของที่ประชุมสามัญ ณ เมือง Tours ดังกล่าว เป็นข้อบังคับฉบับของสมาคมฯ

ข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม

ข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเมื่อปี พ.ศ. 2529
Déclaration á la préfecture de police de Paris
Nom : Association des Étudiants thaïs en France (A.E.T.F.)
Objet : encourager la solidarité entre les membres de l’association et les thailandais aussi bien en France qu’en Thaïlande et à l’étranger.
Siège social : 19, Rue Monsieur, 75007 Paris.
Date de la déclaration : 10 décembre 1986
Date de la parution : Journal officiel de la République Française du 7 janvier 1987

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสได้รับการจดทะเบียนอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2552
โดยคณะกรรมการชุดที่มีนายพงศกร สรรค์วิทยากุล เป็นนายกสมาคม ตามรายละเอียดดังนี้
Déclaration á la préfecture de Gironde
Nom : Association des Étudiants thaïlandais en France sous le patronage de sa majesté le Roi
R.N.A. : W332009351
Siège social : 140, Cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux
Date de la déclaration : 22 octobre 2009
Date de la parution : Journal officiel de la République Française du 31 octobre 2009

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสได้รับการจดทะเบียนอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2556
โดยคณะกรรมการชุดที่มีนายศิระณัฐ วิทยาธรรมธัช เป็นนายกสมาคม การจดทะเบียนในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ให้ใช้สถานทูตเป็นที่ทำการสมาคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
Déclaration á la préfecture de police de Paris
Nom : Association des Etudiants Thaïlandais en France sous le patronage royal
R.N.A. : W751220119
Siège social : L’ambassade royale de Thailande, 8, rue Greuze, 75116 Paris
Date de la déclaration : 4 avril 2013
Date de la parution : Journal officiel de la République Française du 22 juin 2013

เกี่ยวกับเรา
ประวัติศาสตร์ของสมาคมฯ
ทำเนียบรายนาม/พระนาม ของนายกสมาคมฯ