ประกันสุขภาพฝรั่งเศส

โดย นางสาวสุพรรษา ทัศน์ยิ่งยง, Université Grenoble Alpes

สมัครประกันสุขภาพของฝรั่งเศส (l’Assurance Maladie) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

  • หนังสือเดินทาง (passport)
  • บัตรถิ่นพำนัก (titre de séjour / resident permit) หรือเอกสารที่มีค่าเทียบเท่ากับบัตรถิ่นพำนัก
    ดังนั้น สำหรับนักศึกษาที่เพิ่งเดินทางมาถึงฝรั่งเศส จะต้องทำการยืนยันการมาถึงฝรั่งเศสผ่านเว็บไซต์ https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/  โดยเลือกหัวข้อ « validate your VLS-TS long stay visa » เพื่อให้ได้เอกสารที่มีค่าเทียบเท่ากับบัตรถิ่นพำนักดังกล่าว
  •  ใบยืนยันการลงทะเบียนเรียน
  • รายละเอียดบัญชีธนาคารในประเทศฝรั่งเศส (RIB : Relevé d’Identité Bancaire)
  • สำเนาสูติบัตรที่รับรองนิติกรณ์จากกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศของไทย พร้อมฉบับแปลภาษาฝรั่งเศส

สำหรับนักศึกษาที่เพิ่งมาถึง ไม่ต้องกังวลถ้ายังไม่มีเอกสารข้างต้นอย่างครบถ้วน สามารถลงทะเบียนกรอกข้อมูลและยื่นเอกสารเท่าที่มีผ่านเว็บไซต์ https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/ 

ระบบจะดำเนินการออกใบรับรองสิทธิการประกันสุขภาพ (Attestation de droits à l’Assurance Maladie) ซึ่งจะระบุหมายเลขประกันสุขภาพชั่วคราว (แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นหมายเลขชั่วคราว ก็สามารถใช้เอกสารนี้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้*) 

เมื่อยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว หมั่นเข้าระบบเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการพิจารณาเอกสาร และยื่นเอกสารเพิ่มเติมถ้าระบบมีการแจ้งเตือน หลังจากการพิจารณาเอกสารเสร็จสิ้น เราจะได้เอกสารยืนยันและหมายเลขประกันสุขภาพประจำตัว (ไม่ต้องกังวลใจหากการพิจารณาเอกสารใช้เวลาหลายเดือน)

* ค่ารักษาจะเบิกคืนได้80%จากอัตราค่ารักษาในโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น อ่านเพิ่มเติมที่ http://aetf-online.com/2020/10/05/assurance2020/ 

แหล่งข้อมูล : https://www.ameli.fr/isere/assure/droits-demarches/etudes-stages/etudiant/french-social-security-registration-process-foreign-students 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *