ตั้งแต่สมาคมนักเรียนไทยฯได้เริ่มก่อตั้งจนถึงทุกวันนี้ (พ.ศ. 2567) เป็นเวลา 101 ปี
มีประธานคณะบริหารงานสมาคมฯเท่าที่สืบค้นได้ดังต่อไปนี้
(เมืองในวงเล็บคือเมืองที่นายกสมาคมท่านนั้นศึกษา)

รายชื่อนายกสมาคมสามัคยานุเคราะห์สมาคม (ส.ย.า.ม.)
รายชื่อนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส (ส.น.ท.ฝ.) จากอดีตถึงปัจจุบัน
เกี่ยวกับเรา
ประวัติศาสตร์ของสมาคมฯ
ทำเนียบรายนาม/พระนาม ของนายกสมาคมฯ