Scroll to top

Association des Etudiants Thaïlandais en France


สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

สรุปโครงการ ส.น.ท.ฝ. กระจายความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

    ตามที่ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น “โครงการ ส.น.ท.ฝ. กระจายความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ณ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งประสบปัญหาข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา และขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2554 ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น การจัดโครงการค่ายอาสาฯ ดังกล่าว ได้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยครบถ้วนทุกประการ ทั้งนี้…

By orawan aumporn

octobre 6, 2017

งานเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการบริหารสมาคม นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ.) นำโดย นายเชาว์ลิต แจ้งอักษร นายกสมาคมฯ และนักเรียนไทยรวม 10 ราย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ท่าน เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส นายวีรพันธ์ วัชราทิตย์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อรับพรและโอวาทในการเรียน และการทำงานในปีการศึกษา 2554 ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร ส.น.ท.ฝ. ชุดปัจจุบันปี…

By admin

octobre 6, 2017