Scroll to top

Association des Etudiants Thaïlandais en France


สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการบริหารสมาคม นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ.) นำโดย นายเชาว์ลิต แจ้งอักษร นายกสมาคมฯ และนักเรียนไทยรวม 10 ราย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ท่าน เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส นายวีรพันธ์ วัชราทิตย์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อรับพรและโอวาทในการเรียน และการทำงานในปีการศึกษา 2554 ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร ส.น.ท.ฝ. ชุดปัจจุบันปี…

By admin

octobre 6, 2017