เนื้อหา

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำสมาคมนักเรียนไทยฯ

ประกาศ

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉบับที่  ๕/๒๕๕๕

เรื่อง   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำสมาคมนักเรียนไทยฯ

 

ตามที่สมาคมนักเรียนไทยฯ ได้มีระเบียบการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อให้การเลือกตั้งนายกสมาคมที่จะมีขึ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งต่อไปเป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งในด้านการประกาศรับสมัครนายกสมาคมนักเรียนไทยฯ และ ระบบการจัดการการเลือกตั้ง กระผม ในนามนายกสมาคมนักเรียนไทยฯ ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓ คน ดังนี้

  1. นาย สิทธิชัย จินตกานนท์  เป็น ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. นาย เอกชัย มาตวงศ์       เป็น คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  3. นางสาว ซีตีซูใบดะห์ มามะ เป็น คณะกรรมการการเลือกตั้ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 

ลงชื่อ นาย เอกรัชต์ โตสมบุญ

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์