Conference

ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๓/๒๕๕

เรื่องผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมป์

ประจำปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖

อาศัยความตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมป์ พ.ศ.๒๕๔๗ ออกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และอาศัยตามอำนาจตามข้อ ๒๕ (หมวดที่ ๖) แห่งข้อบังคับสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมป์ พ.ศ.๒๕๔๖ ว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

โดยผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ๖๓ คน ดังนี้
๑. นายเอกรัชต์ โตสมบุญ หมายเลข ๒ ได้ ๒๙ เสียง
๒. 
นายณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลี  หมายเลข ๑ ได้ ๑๘ เสียง
๓. ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน ๑๒ เสียง บัตรเสีย ๔ เสียง

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับเลือกเป็นนายก สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมป์ ประจำปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ เพื่อแจ้งให้แก่สมาชิกสมาคมฯ ทราบดังนี้คือ

นายเอกรัชต์ โตสมบุญ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕

สัญชัย  แวดเวียง
(นายสัญชัย  แวดเวียง)
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ดุษฎี บุพการีพร
(นายดุษฎี บุพการีพร)
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ซีตีซูใบดะห์ มามะ
(นางสาวซีตีซูใบดะห์ มามะ)
คณะกรรมการการเลือกตั้ง