Conference

เลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส มกราคม 2555
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1/2554

เรื่อง เปิดรับเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมป์ ประจำปี 2555/2556

เนื่องด้วยทางคณะกรรมการเลือกตั้งจะจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ประจำปี 2555/2556 ในวันที่ 28 มกราคม2555 อันเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการและขอความร่วมมือ จากสมาชิกดังต่อไปนี้

1. สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเลือกตั้ง

2. สมาชิกต้องเสนอชื่อนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสประจำปี 2555/2556 เท่านั้น โดยได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อ

3. สมาชิกสามารถเสนอชื่อตัวเองได้

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ และส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยทางคณะกรรมการฯ ได้กาหนดระยะเวลาการเสนอชื่อนายกสมาคมฯ ระหว่างวันนี้จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2555

และจะสรุปผลการเสนอชื่อและดาเนินการทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดสามลาดับแรก ให้ทราบภายในวันที่ 15 มกราคม 2555

ทั้งนี้ในกรณีที่มีการเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงหนึ่งคนหรือไม่มีเลย คณะกรรมการฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. มีการเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงหนึ่งคน ให้สมาชิกฯเป็นผู้ลงคะแนนเสียงรับรอง โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ (ตามร่างระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2552 หมวด 2 ส่วนที่ 3 ข้อ 13 ก.)

2. ไม่มีมีการเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ให้สมาชิกฯเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ณ ที่ประชุม ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องมีสมาชิกฯให้การรับรองตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ (ตามร่างระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2552 หมวด 2 ส่วนที่ 3 ข้อ 13 ข.)

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

นายสัญชัย แวดเวียง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

นางสาวซีตีซูใบดะห์ มามะ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

นายดุษฎี บุพการีพร คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกฯ 2555 ได้ในเอกสารแนบท้าย