Conference

ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๓/๒๕๕

เรื่องผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมป์

ประจำปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖

อาศัยความตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมป์ พ.ศ.๒๕๔๗ ออกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และอาศัยตามอำนาจตามข้อ ๒๕ (หมวดที่ ๖) แห่งข้อบังคับสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมป์ พ.ศ.๒๕๔๖ ว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

โดยผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ๖๓ คน ดังนี้
๑. นายเอกรัชต์ โตสมบุญ หมายเลข ๒ ได้ ๒๙ เสียง
๒. 
นายณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลี  หมายเลข ๑ ได้ ๑๘ เสียง
๓. ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน ๑๒ เสียง บัตรเสีย ๔ เสียง

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับเลือกเป็นนายก สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมป์ ประจำปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ เพื่อแจ้งให้แก่สมาชิกสมาคมฯ ทราบดังนี้คือ

นายเอกรัชต์ โตสมบุญ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕

สัญชัย  แวดเวียง
(นายสัญชัย  แวดเวียง)
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ดุษฎี บุพการีพร
(นายดุษฎี บุพการีพร)
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ซีตีซูใบดะห์ มามะ
(นางสาวซีตีซูใบดะห์ มามะ)
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

งานประชุมวิชาการ ส.น.ท.ฝ. ประจำปี 2554/2555

 


ขอชวน นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และภาคพื้นยุโรป
"ไปมุง" งานประชุมวิชาการ ส.น.ท.ฝ. ประจำปี 2554/2555
วันที่ 27-29 มกราคม 2555 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ขณะนี้ ทางเราได้ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินดังกล่าวภายในวันที่ 15 มกราคม 2555 
และเมื่อสมาคมฯ ได้รับเงินดังกล่าวแล้ว ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์  ทั้งนี้ หากทางสมาคมฯ ยังไม่ได้รับเงินของท่านภายในวันที่ 15 มกราคม 2555 ทางสมาคมขออนุญาตตัดสิทธิการลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน หากมีข้อสงสัยประการใด หรือมีปัญหาในการชำระเงินดังกล่าวข้างต้น สามารถแจ้งมายังคณะทำงานฯเพื่อทราบต่อไป ตามอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือเบอร์โทรศัพท์ 0033 661 69 96 16

กำหนดการ งานประชุมวิชาการ นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส และภาคพื้นยุโรป

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555

12.00 น. : เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ณ สำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก*

(DÉLÉGATION PERMANENTE DE LA THAÏLANDE AUPRES DE L’ UNESCO)

13.15 น. : พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และเปิดงาน

14:00 น. : ฯพณฯ วีระพันธุ์ วัชราทิตย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส กล่าวเปิดงาน

14.15 น. : ปาฐกถา เรื่อง “บทบาทของประเทศไทยในเวทียูเนสโก” โดยคุณอรชาต สืบสิทธิ์

รองผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก

15.30 น. : พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 น. : ปาฐกถา เรื่อง “เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ASEAN and AEC” โดย ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

17.45 น. : พิธีกรกล่าวขอบคุณ มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนไทย ปิดงานในส่วนของวันที่ 1

18.15 น. : รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน กับท่านเอกอัครราชทูตฯ และวิทยากร ณ ทำเนียบเอกอัครราชฑูต

19.30 น. : แขกผู้มีเกียรติ เดินทางไปยังที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า

09.00 น. : พร้อมกันที่ สถานที่จัดงาน Stade Charléty

เพื่อร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียนไทย 4 ประเทศในภาคพื้นยุโรป

09.15 น. : นายกสมาคมฯ แต่ละประเทศกล่าวทักทายผู้ร่วมงาน

ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ พบและทำความรู้จักเพื่อนใหม่

09.45 น. : แบ่งกลุ่มระดมคิด ในเชิงพัฒนาเปรียบเทียบ ในบริบท “ความแตกต่าง อย่างสร้างสรรค์”

11.30 น. : รวมกลุ่มอภิปรายร่วม และบูรณาการประเด็นความคิดของแต่ละกลุ่ม

12.30 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. : การแสดงเปิดกิจกรรมภาคบ่าย จากนักเรียนไทยใน 4 ประเทศ และกิจกรรมสันทนาการ

14.30 น. : แบ่งกลุ่มรวมทุกประเทศ เพื่อร่วมกิจกรรมกีฬากระชับมิตร (วอลเลย์บอล / กีฬาพื้นเมือง)

17.30 น. : การเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

18.30 น. : รับประทานอาหารเย็น แนะนำต้อนรับนายกสมาคมฯ คนใหม่ พร้อมร่วมกิจกรรมดนตรีสไตล์นักเรียน

21.00 น. : กล่าวปิดงาน และแยกย้ายกลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555

เที่ยวเยี่ยมชมเมืองปารีส พร้อมถ่ายรูป เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก และแยกย้ายกลับเมืองที่ศึกษา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*หมายเหตุ

1. กำหนดการและรายละเอียดการจัดงานอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2. สำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก (DÉLÉGATION PERMANENTE DE LA THAÏLANDE AUPRES DE L’ UNESCO): 1 rue Miollis 75732 Paris CEDEX 15
รถไฟใต้ดิน (Métro) สาย 10 สถานี Ségur และเมื่อขึ้นจากรถไฟใต้ดินจะเห็นร้านบาร์ Le Ségur หลังคาสีแดงจากนั้นให้เลี้ยวไปทางซอยดังกล่าว 
แล้วเดินตรงไป ข้ามถนนผ่านสะพานลอยรถไฟใต้ดินก็จะพบ UNESCO
3. ที่อยู่ทำเนียบเอกอัครราชทูต : 18, rue Albéric Magnard 75116 Paris (Métro 9 : La Muette)
4. STADE CHARLETY : 99 boulevard Kellermann 75013 PARIS
5. สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมวิชาการจากแหล่งทุนของตนเอง ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด ได้แก่ ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับ จากเมืองที่ศึกษาถึงสถานที่ประชุม และค่าที่พัก ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูรายละเอียด ชำระเงิน และตรวจสอบสถานะของท่าน ได้ที่ http://inscription.aetf-online.com/

Event page http://www.facebook.com/events/279235728781224/