Announcement

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากงาน TSAC 2016

เผลอแพร่บเดียว TSAC ครั้งที่ ๕ ก็กำลังจะถูกจัดขึ้นอีกครั้งแล้วครับ
ปีนี้งานจะจัดภายใต้หัวข้อ Design for Innovation ซึ่งจะรวมไปถึง infographics ด้วย
ครั้งหนึ่งของการเป็นนักเรียนไทยในยุโรป ผมอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสความเป็น TSAC แล้วคุณจะรู้ว่า โครงข่ายนักเรียนไทยนั้น กว้างกว่าที่คุณคิดมากมาย
ทางทีมงานยังเปิดรับบทคัดย่อเพื่อเข้าร่วมเป็นผู้นำเสนอในส่วนของการประชุมสหสาขาวิชา หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการสื่อสารองค์ความรู้ที่คุณกำลังศึกษาอยู่เพื่อสร้างโครงข่ายวิชาการ อย่ารอช้า ส่งบทคัดย่อของคุณเข้ารับการพิจารณาได้แล้วจนถึง ๑๔ เมษายนศกนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.TSAC2016.com

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙

ประกาศ

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉบับที่ ๕/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์

______________________________________

ตามที่มีการเลือกตั้งนายกสมาคมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ในงานประชุมสามัญประจำปีของทางสมาคมนักเรียนไทยฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ เมือง Nantes นั้น ยังผลให้คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ ประจำปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ สิ้นสุดวาระการทำงานลง โดยทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมนักเรียนไทยฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. นายเอกชัย มาตวงศ์ นายกสมาคมฯ

๒. นายธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายกฎหมาย

๓. นางสาวอรวรรณ์ อัมพร รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม

๔. นายนนทสิทธิ์ แก้วหานาม รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

๕. นายธีระ รุ่งธีระ รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ

๖. นางสาวรัตนาภรณ์ พีรกานต์สกุล เหรัญญิก

๗. นางสาวชิดชนก รื่นเริง ผู้ช่วยเหรัญญิก

๘. นายศุภประดิษฐ์ รอดเจริญพันธ์ เลขานุการ

๙. นางสาวเหมือนฝัน เตชะอ้าย ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๐. นางสาวนฤมล แสงดวงแข ผู้ดูแลเวปไซต์สมาคมฯ และกรรมการฝ่ายวิชาการ

๑๑. นายวิเชียร เนียมชาวนา กรรมการฝ่ายวิชาการ

๑๒. นายธารินทร์ เส็นสัน กรรมการฝ่ายวิชาการ

๑๓. นายทม เกตุวงศา กรรมการฝ่ายกิจกรรม

๑๔. นายชยพัทธ์ วงศ์ชูวรรณ กรรมการฝ่ายกิจกรรม

๑๕. นางสาวบุณยานุช เขื่อนเมือง กรรมการฝ่ายกิจกรรม

๑๖. นายภูชิต ม่วงมั่น กรรมการฝ่ายกิจกรรม

๑๗. นายดุษฎี บุพการีพร กรรมการฝ่ายกิจกรรม

๑๘. นางสาวณิชามน ริจนา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ทางสมาคมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นที่ปรึกษา ดังรายนามต่อไปนี้

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

๑. นาง รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประจำสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงปารีส

ที่ปรึกษา

๑. ผศ.ดร. ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท

๒. นายธนัตถ์ จันทวาท

๓. นายศรศักดิ์ ตันติวรวิทย์

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

(นายเอกชัย มาตวงศ์)

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศปรับปรุงคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำวาระปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐

ประกาศ
 
สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐
 
เรื่อง ปรับปรุงคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำวาระปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐
 
___________________________________________
 
เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าในนามนายกสมาคมฯ จึงได้ปรับปรุงคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
๑. นางสาวอรวรรณ์ อัมพร                    นายกสมาคมฯ
 
๒. นางสาวเหมือนฝัน เตชะอ้าย             รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม
 
๓. นางสาวณิชามน ริจนา                     รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
๔. นายวิเชียร เนียมชาวนา                   รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ
 
๕. นายรังสฤษฎ์ โนรีราษฎร์                 เหรัญญิก
 
๖. นางสาวชิดชนก รื่นเริง                     ผู้ช่วยเหรัญญิก
 
๗. นาวสาวสุจินดา สัตยาพร                 เลขานุการ
 
๘. นางสาวรัตนาภรณ์ พีรกานต์สกุล       ผู้ช่วยเลขานุการ
 
๙. นางสาวกาญจนา องคศิลป์               กรรมการฝ่ายกิจกรรม
 
๑๐. นายชยพัทธ์ วงศ์ชูวรรณ                กรรมการฝ่ายกิจกรรม
 
๑๑. นางสาวชุติมา อภิบาลธรรมกิจ        กรรมการฝ่ายกิจกรรม
 
๑๒. นายภูชิต ม่วงมั่น                         กรรมการฝ่ายกิจกรรม
 
๑๓. นายดุษฎี บุพการีพร                    กรรมการฝ่ายกิจกรรม
 
๑๔. นางสาวอลีนา ลิ้มปัญญาเลิศ         กรรมการฝ่ายกิจกรรม
 
๑๕. นายเทพรินทร์ กลิ่นแย้ม              กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
๑๖. นางสาวณัฏฐ์นรี สุขหวาน             กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
๑๗. นนร.ธีรวัต กุลสุวรรณ                 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
๑๘. นายศรนรินทร์ หมอนทอง           ผู้ดูแลเว็บไซต์สมาคมฯ
 
๑๙. นางสาวบุญประครอง คูณแก้ว      กรรมการฝ่ายวิชาการ
 
๒๐. นายฐิติรุจ จันทร์มหา                 กรรมการฝ่ายวิชาการ
 
ทางสมาคมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นที่ปรึกษา ดังรายนามต่อไปนี้
 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 
๑. นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
 
ที่ปรึกษา
 
๑. ผศ. ธีระ รุ่งธีระ
 
๒. นายธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร
 
๓. นายทม เกตุวงศา
 
๔. นายเอกชัย มาตวงศ์
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 
(นางสาวอรวรรณ์ อัมพร)
 
นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

ประกาศปรับปรุงคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำวาระ ๒๕๕๘/๒๕๕๙

ประกาศ

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉบับที่ ๖/๒๕๕๘

เรื่อง ปรับปรุงคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำวาระ ๒๕๕๘/๒๕๕๙

______________________________________

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าในนามนายกสมาคมฯ จึงได้ปรับปรุงคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. นายเอกชัย มาตวงศ์ นายกสมาคม

๒. นายธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายกฎหมาย

๓. นางสาวอรวรรณ์ อัมพร รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม

๔. นายนนทสิทธิ์ แก้วหานาม รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

๕. นายธีระ รุ่งธีระ รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ

๖. นางสาวรัตนาภรณ์ พีรกานต์สกุล เหรัญญิก

๗. นางสาวชิดชนก รื่นเริง ผู้ช่วยเหรัญญิก

๘. นายศุภประดิษฐ์ รอดเจริญพันธ์ เลขานุการ

๙. นางสาวเหมือนฝัน เตชะอ้าย ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๐. นายศรนรินทร์ หมอนทอง ผู้ดูแลเวปไซต์สมาคมฯ

๑๑. นายวิเชียร เนียมชาวนา กรรมการฝ่ายวิชาการ

๑๒. นายธารินทร์ เส็นสัน กรรมการฝ่ายวิชาการ

๑๓. นายทม เกตุวงศา กรรมการฝ่ายกิจกรรม

๑๔. นายชยพัทธ์ วงศ์ชูวรรณ กรรมการฝ่ายกิจกรรม

๑๕. นางสาวบุณยานุช เขื่อนเมือง กรรมการฝ่ายกิจกรรม

๑๖. นายภูชิต ม่วงมั่น กรรมการฝ่ายกิจกรรม

๑๗. นายดุษฎี บุพการีพร กรรมการฝ่ายกิจกรรม

๑๘. นางสาวณิชามน ริจนา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ทางสมาคมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นที่ปรึกษา ดังรายนามต่อไปนี้

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

๑. นาง รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประจำสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงปารีส

ที่ปรึกษา

๑. ผศ.ดร. ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท

๒. นายธนัตถ์ จันทวาท

๓. นายศรศักดิ์ ตันติวรวิทย์

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

(นายเอกชัย มาตวงศ์)

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์