Announcement

Job volunteer : ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อมาช่วยงานและอำนวยความสะดวกในการแสดงโขนที่ปารีส

เนื่องจาก ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. – 6 พ.ย. 2555 ประเทศไทยจะจัดงานใหญ่ การแสดงโขน และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาเปิดงาน ที่ปารีส ในการนี้ สอท. ต้องการนักเรียนเพื่อมาช่วยงาน และอำนวยความสะดวก คณะที่มาแสดง คณะทำงานที่มาจากประเทศไทย จำนวน 4 ท่าน โดยมีค่าตอบแทนให้ ในกรณีที่มาจาก ตจว. อาจจัดที่พักให้ได้ ขึ้นอยู่กับ disponibilité

จึงขอความร่วมมือท่าน ที่สนใจ กรุณาติดต่อกลับมาที่ สนร. ภายในวันที่ 10 ก.ย. 2555 โดยจ่าหัวเมล์ว่า officier de liaison แล้วส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรมาที่ +33 (0)1 56 26 10 42

แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศ
นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯประจำปี ๒๕๕๕ ในงานประชุมสามัญสมาคมนักเรียนไทยฯ ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นเหตุให้คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ ประจำปี ๒๕๕๔ หมดวาระการทำงานไปด้วย เพื่อให้การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมนักเรียนไทยฯ สามารถดำเนินต่อไปได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้

 

 

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ
ฝ่ายบริหารและสนับสนุน

. นายเอกรัชต์ โตสมบุญ นายกสมาคมฯ และประธานฝ่ายบริหารและสนับสนุน
. นางสาวอรพิชา นิยมศิลป เหรัญญิก
. นายนนทสิทธิ์ แก้วหานาม ธุรการและเลขานุการ
. นายสัญชัย แวดเวียง ประสานงานต่างประเทศ
. นายพลากร พันธ์เนียม พัสดุและกิจกรรม
. นายอเล็กซานเดอร์ พัฒนา ตูแซง พัสดุและกิจกรรม

 

ฝ่ายงานราชการและวิชาการ
. นายณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลี รองนายกสมาคมฯ และประธานฝ่ายงานราชการและวิชาการ
. นางสาวอรวิจิตร์ ชูเพชร กรรมการฝ่ายงานราชการและวิชาการ
. นายรัฏฐาธิป พรหมแก้ว กรรมการฝ่ายงานราชการและวิชาการ
. นางสาวธัญนันท์ ภูผาจง กรรมการฝ่ายงานราชการและวิชาการ

 

ฝ่ายเครือข่ายและประชาสัมพันธ์
. นายวรเชษฐ์ อุทธา รองนายกสมาคมฯ ประธานฝ่ายเครือข่ายและประชาสัมพันธ์และผู้ดูแลเว็บไซต์สมาคมฯ
. นายธวัชชัย พรรัตนวนารมย์ ประสานงานเครือข่ายภายในประเทศฝรั่งเศส
. นางสาวกาญจนา องคศิลป์ ผู้ช่วยผู้ดูแลเว็บไซต์สมาคมฯ
. นายดุษฎี บุพการีพร กรรมการฝ่ายเครือข่ายและประชาสัมพันธ์
. นายภูชิต ม่วงมั่น กรรมการฝ่ายเครือข่ายและประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายประสานเครือข่ายไทย-ฝรั่งเศส
. นางสาวระวิวรรณ บัญชาธนากิจ รองนายกสมาคมฯ และประธานฝ่ายประสานเครือข่ายไทย-ฝรั่งเศส
. นางสาวอาริศา วรรณศรี กรรมการฝ่ายประสานเครือข่ายไทย-ฝรั่งเศส
. นายบรรพต รสจันทน์ กรรมการฝ่ายประสานเครือข่ายไทย-ฝรั่งเศส
. นายศรัญญู ลิมป์วรอมร กรรมการฝ่ายประสานเครือข่ายไทย-ฝรั่งเศส
. นายกิตติศักดิ์ อยู่สบาย กรรมการฝ่ายประสานเครือข่ายไทย-ฝรั่งเศส

ที่ปรึกษาสมาคม ฯ
นายเชาว์ลิต แจ้งอักษร

 

 

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลงชื่อ นายเอกรัชต์ โตสมบุญ

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์กรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมของ
สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ (ค.ศ. ๑๙๒๓) แต่เดิมใช้ชื่อว่า สามัคยานุเคราะห์สมาคม (ส.ย.า.ม.) Association Siamoise d'Intellectualité et d'Assistance Mutuelle (S.I.A.M.) โดยได้ทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ ดำรงตำแหน่งสภานายกกิตติมศักดิ์ ในปีพ.ศ. ๒๕๒๙ นายสวิทย์ มังกร (ประธานคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ) ได้ทำการยื่นขอจดทะเบียนการก่อตั้ง สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมของประเทศฝรั่งเศส (กฎหมายฉบับวันที่ ๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๐๑) โดยคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯได้ร่วมลงนามในเอกสารสำคัญเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ และได้ยื่นเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ของประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ พร้อมทั้งได้ประกาศรับรองการก่อตั้งสมาคมฯในหนังสือราชการของประเทศฝรั่งเศส ฉบับที่๑ ประจำปี ค.ศ. ๑๙๘๗ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐ อนึ่งการจดทะเบียนการก่อตั้งดังกล่าว เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ ซึ่งได้มีการขอมติในที่ประชุม ณ เมือง Tours เมื่อวันที่ ๑- กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยมีการรับรองในที่ประชุมให้ดำเนินการเรื่องนี้ได้ สมาคมนักเรียนไทยฯจึงได้เริ่มก่อตั้งและดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๕) เป็นเวลา ๘๙ ปีแล้ว

พันธกิจและปณิธาน

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรกิจกรรมของนักเรียนไทยที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส โดยมีพันธกิจสำคัญในการริเริ่ม ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ และความสามัคคีในหมู่สมาชิก ตลอดจนชาวไทยในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างกัน ทั้งทางด้านวิชาการ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งร่วมกันเชิดชูและธำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของประเทศไทย

เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนให้สมาชิกของสมาคมได้มีโอกาสฝึกฝนวิธีคิดและกระบวนการในการทำงานร่วมกันด้วยความรัก ความเข้าใจ และเคารพในความแตกต่างด้านความรู้ ความคิดและประสบการณ์ อันจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ที่มีคิดกว้าง มองไกล ใฝ่ดี คนที่มีปัญญา รู้จักเหตุผล ตั้งมั่นในคุณธรรมและมีจิตสำนึกเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

คำประกาศวิสัยทัศน์

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ คือกลุ่มนักเรียนและผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสที่รวมตัวกันเนื่องด้วย

  • เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ
  • มีคุณสมบัติร่วมกันคือ เป็น นักเรียน ที่มาศึกษาหาความรู้และหาประสบการณ์ และ
  • มิได้มีเป้าหมายจะตั้งรกรากที่ประเทศฝรั่งเศส แต่เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศไทยในภายภาคหน้า ทั้งในภาครัฐ และเอกชน

บุคคลดังกล่าวจักมารวมตัวกันเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกันในหมู่นักศึกษา โดยจักต้องเน้นการให้ความช่วยเหลือนอกเหนือจากความช่วยเหลือที่ได้รับอยู่แล้วจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส อาทิเช่นปัญหาในการสื่อสาร และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ซึ่งผลที่ได้รับจากการรวมตัวกันของนักศึกษาคือโอกาสที่จะได้พบปะกับนักเรียนไทยที่ศึกษาในสายวิชาที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศในภายภาคหน้า
ทั้งนี้สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสจักต้องตระหนักถึงสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศฝรั่งเศสด้วย โดยเฉพาะในปีนี้ที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี มีหลายครั้งที่มีการกล่าวถึง ชุมชนนิยม” (communautarisme) ซึ่งเป็นสิ่งไม่พีงประสงค์ของการเมืองฝ่ายขวา (อาทิ เสรีนิยม) แต่ก็มิใช่สิ่งที่ควรสนับสนุนสำหรับการเมืองฝ่ายซ้าย (อาทิ สังคมนิยม) ซึ่งก็ต้องการสร้างเอกภาพของประชากรทุกเชื้อชาติที่อาศัยและพำนักอยู่ในรัฐนี้เช่นเดียวกัน ดังนั้นสมาคมนักเรียนไทยถึงต้องตระหนักถึงความจำเป็นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการสร้าง ชุมชนเพียงเพื่อรวมกลุ่มคนชาติพันธุ์และวัฒนธรรมเดียวกัน ความสมดุลระหว่างคำว่านักเรียนไทยและประเทศฝรั่งเศสจะต้องเป็นหัวใจในการดำเนินงานของสมาคม

แนวทางการดำเนินงาน

สมาคมได้ทำการปฏิรูปรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยแบ่งงานออกเป็นสี่ฝ่าย ซึ่งนอกเหนือจากการแบ่งงานและหน้าที่แล้ว การปฏิรูปดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงการกระจายอำนาจในการตัดสินใจไปยังหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายสี่ฝ่ายดังกล่าวได้แก่

๑.ฝ่ายบริหารและสนับสนุน : มีหน้าที่บริหารสมาคม (จัดประชุม ออกเอกสาร บริหารการเงิน) ประสานงานกับอีกสามฝ่ายและสมาคมนักเรียนไทยในประเทศอื่นๆรวมไปถึงจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ และช่วยเหลือฝ่ายอื่นๆในยามจำเป็น

๒.ฝ่ายงานราชการ และ วิชาการ : มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานราชการไทยในประเทศฝรั่งเศส ดูแลงานวิชาการต่างๆ ดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีสฯ และนักเรียน (โดยเฉพาะนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในความดูและของสถานเอกอักคราชทูต) อีกทั้งเป็นตัวแทนของนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในการร่วมกิจกรรมต่างๆ

๓.ฝ่ายเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ : มีหน้าที่สร้างและดูแล เครือข่ายนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส กระจายข่าวประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะผ่านช่องทาง internet และเวบไซท์ของสมาคม

๔. ฝ่ายประสานเครือข่ายไทย-ฝรั่งเศส: มีหน้าที่เชื่อมต่อโครงการต่างๆไปยังประเทศไทย เพื่อมิให้ เครือข่ายนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสหมดคุณค่าเมื่อนักเรียนจบการศึกษาไป

เนื่องด้วยปีนี้เป็นปีแรกที่จัดตั้งฝ่ายไทย-ฝรั่งเศสนี้ขึ้นจึงเสนอเป้าหมายระยะสั้นคือจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ในประเทศไทยด้วยการสนับสนุนจากนักเรียนไทยในฝรั่งเศสและพยายามรวบรวมอดึตนายกสมาคมที่จบการศึกษาไปแล้วเพื่อสานต่อเป้าหมายระยะยาวซึ่งคือการสร้างเครือข่ายปัญญาชนข้ามชาติที่เข้มแข็ง

โครงการกิจกรรมประจำปี

๑. งานประชุม สัมมนา วิชาการของนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสและภาคพื้นยุโรป และงานประชุมใหญ่สามัญของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ประจำปี พศ. ๒๕๕๕

๒.โครงการ “J’irai dormer chez toi.” จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนไทยที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส สามารถหาที่พักในจุดหมายปลายทางได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยจะทางสมาคมจะเป็นตัวกลางให้มีการเชื่อมต่อกันระหว่างนักเรียนไทยในเมืองปลายทางนั้นๆ ที่จะเป็นผู้รับพักและนักเรียนไทยที่มาจากเมืองอื่นๆ ที่จะเข้าพัก ทั้งนี้โครงการนี้จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนผู้เดินทาง และเป็นการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือในกลุ่มนักเรียนไทยด้วยกันเอง

๓.โครงการ “ประตูบานแรกจากไทยสู่ฝรั่งเศส” โครงการนี้จะสนับสนุนให้นักเรียนไทยที่เพิ่งเข้ามาเรียน หรือจะเข้ามาเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้มีข้อมูลในการจัดการทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิต รวมไปถึงยัง การปรับตัวเข้ากับระบบของประเทศฝรั่งเศสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.โครงการ บำเพ็ญประโยชน์ที่ประเทศไทย เช่นกิจกรรมการอ่านหนังสือและทำสื่อการสอนทั้งภาษาไทย อังกฤษ และฝรั่งเศส เพื่อผู้พิการทางสายตา กิจกรรมอาสาสมัครที่บ้านเด็กอ่อน เด็กกำพร้า บ้านพักคนชรา หรือ กิจกรรมการพัฒนาชนบทและสิ่งแวดล้อม โครงการและกิจกรรมเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส หรือในประเทศอื่นๆ หรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเอง สามารถทำกิจกรรมดีๆเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทั้งทางด้านร่างกาย และทางด้านสังคม และนำองค์ความรู้ที่ได้จากเรียนในห้องเรียนมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนั้นแล้วโครงการนี้ยังเป็นการทำให้ความสัมพันธ์ของเครือข่ายนักเรียนไทยนั้นแน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย

๕.กิจกรรมอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของสมาคมฯและเกิดประโยชน์แก่สมาชิกรวมถึง นักเรียนไทย คนไทยในประเทศฝรั่งเศสและในต่างประเทศรวมถึงการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ หน่วยงานต่างๆ

ฝากประกาศจากเพื่อนบ้าน : ส.น.ท.ย.เลือกตั้ง สานสัมพันธ์น้องพี่ แรลลี่ Bad Honnef

หลังจากที่เราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน "ไปมุง" ที่มีทั้งความสนุกสนาน เฮฮา เต็มไปด้วยสาระความรู้ แล้วยังได้สานต่อมิตรภาพดีๆกับเพื่อนจากนานาประเทศ

คราวนี้ก็ถึงคิวสมาคมนักเรียนไทยในประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่าง สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเจ้าภาพจัดงาน "ส.น.ท.ย.เลือกตั้ง สานสัมพันธ์น้องพี่ แรลลี่ BAD HONNEF" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๘ เมษายน ศกนี้ ที่เมือง Bad Honnef. งานนี้เขาว่ากันว่า "แล้วจะรู้ว่าเมพมีจริง"

ติดตามรายละเอียดงานน้ีได้ที่ ส.น.ท.ย.เลือกตั้ง สานสัมพันธ์น้องพี่ แรลลี่ BAD HONNEF

อ่านเพิ่มเติม: ฝากประกาศจากเพื่อนบ้าน : ส.น.ท.ย.เลือกตั้ง สานสัมพันธ์น้องพี่ แรลลี่ Bad Honnef