Announcement

เปิดรับเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕

เรื่อง เปิดรับเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจำปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗

อาศัยความตามข้อ ๒๕ (หมวดที่ ๖) แห่งข้อบังคับสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และตามสาระสำคัญแห่งร่างระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้การเลือกตั้งนายกสมาคมฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอประกาศกำหนดการเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗

๑. กำหนดวันเลือกตั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯและคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติกำหนดให้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ เมือง Paris หรือใกล้เคียง (เขต Ile de France) ประเทศฝรั่งเศส

๒. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อ และผู้มีสิทธิในการลงคะแนน

.๑ สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสนี้เท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิในการลงคะแนน

.๒ สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯมีสิทธิเสนอชื่อตนเองลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯได้

.๓ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯตามที่ได้มีการเสนอตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ นั้น ต้องเป็นนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสประจำปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ เท่านั้น

ทั้งนี้สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯให้รวมถึงบุคคลที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ถ้าเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗

๓. กำหนดเวลาเปิดรับเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกฯ และวิธีการเสนอชื่อ

ในการนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ นับแต่มีการออกประกาศฉบับนี้จนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

สมาชิกฯสามารถดาวน์โหลดบัตรเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ และให้สมาชิกที่ประสงค์จะเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง นำส่งบัตรนี้กลับมายังคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเสนอชื่อนี้แล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสรุปผลการเสนอชื่อภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ และจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ผู้ลงรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบต่อไป

 

. การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

กรณีสมาชิกฯท่านใดไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งตามกำหนดการข้างต้น  แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า สมาชิกฯสามารถดาวน์โหลดคำขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ และให้สมาชิกนำส่งคำขอนี้กลับมายังคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ สมาชิกสามารถยื่นคำขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านี้ได้นับแต่มีการออกประกาศฉบับนี้จนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

เมื่อครบกำหนดระยะเวลายื่นคำขอข้างต้นนี้แล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งและเอกสารประชาสัมพันธ์ผู้สมัครให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ ทั้งนี้ ให้สมาชิกนี้นำส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกลับมายังคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

 

สิทธิชัย จินตกานนท์

(นายสิทธิชัย จินตกานนท์)

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เอกชัย มาตวงศ์

(นายเอกชัย มาตวงศ์)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ซีตีซูใบดะห์ มามะ

(นางสาวซีตีซูใบดะห์ มามะ)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำสมาคมนักเรียนไทยฯ

ประกาศ

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉบับที่  ๕/๒๕๕๕

เรื่อง   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำสมาคมนักเรียนไทยฯ

 

ตามที่สมาคมนักเรียนไทยฯ ได้มีระเบียบการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อให้การเลือกตั้งนายกสมาคมที่จะมีขึ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งต่อไปเป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งในด้านการประกาศรับสมัครนายกสมาคมนักเรียนไทยฯ และ ระบบการจัดการการเลือกตั้ง กระผม ในนามนายกสมาคมนักเรียนไทยฯ ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓ คน ดังนี้

  1. นาย สิทธิชัย จินตกานนท์  เป็น ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. นาย เอกชัย มาตวงศ์       เป็น คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  3. นางสาว ซีตีซูใบดะห์ มามะ เป็น คณะกรรมการการเลือกตั้ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

 

ลงชื่อ นาย เอกรัชต์ โตสมบุญ

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

 

 

ด่วน !! แจกจดหมายเชิญเพื่อร่วมงานเฉลิมฉลอง 150 ปี พระราชสมภพพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าฯ

เนื่องจากในวันจันทร์ที่ 5 และในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ที่จะถึงนี้ จะมีการจัดงานฉลอง 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิร า บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (Queen Grand-Mother : ซึ่งทรงได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก) ณ บริเวณที่จัดงานของสำนักงานยูเนสโก


ทางสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส (สนทฝ.) จึงได้รับจดหมายเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส มาเป็นจำนวนทั้งหมด 38 ใบ และมีความประสงค์ที่จะแจกจ่ายให้บรรดานักเรียนไทยผู้สนใจเข้าร่วมงานผู้สนใจครับ

ขอชี้แจงเงื่อนไขให้ทราบดังนี้นะครับ

1. บัตรทุกใบ สำหรับหนึ่งคน และสามารถระบุได้ว่าจะมีผู้ติดตามหรือไม่ กี่คน

2. บัตรทุกใบ ใช้สำหรับเข้าร่วมงานตอนค่ำวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน นี้เท่านั้นนะครับ ไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นวันที่ 6 พฤศจิกายน (วันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ) ได้ ภายในงานจะมีการแสดงโขน และนาฏศิลป์ไทยที่งดงามและหาโอกาสดูได้ยาก

3. สถานที่ที่จัดงานแสดง : สำนักงานใหญ่ยูเนสโก หมายเลขที่ 125 avenue de Suffren, 75007 Paris ; งานเริ่ม 19.00 น. แต่เปิดให้เข้างานตั้งแต่ 18.00 น.

4. ขอให้มารับบัตรเชิญได้ที่นายณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลีNutt Svasti-Salee ) ในเวลากลางวัน เลขที่ 12, place du Panthéon 75005 Paris (Faculté de droit de Paris) ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
วันพุธและพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. - 18.00 น.
วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 19.00 น.

ใครที่สนใจ รบกวนช่วยติดต่อโดยด่วนครับ ทาง Facebook messages จะดีที่สุด แล้วจะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้สำหรับนัดแนะเพื่อให้บัตรเชิญกับทุกคนที่สนใจ


อ้างอิงรายละเอียดจาก http://oeaparis.online.fr/article.php3?id_article=398

 

ประกาศฉบับพิเศษ เรืองการแต่งตั้งเหรัญญิกคนใหม่

ประกาศ

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฉบับที่ ๓/๒๕๕๕
เรื่อง การแต่งตั้งเหรัญญิกคนใหม่

 

 

เนื่องจากเหรัญญิกของคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ที่ได้รับการ แต่งตั้งได้สำเร็จ การศึกษา และเดินทางกลับประเทศไทยอย่างถาวร ทางสมาคมนักเรียนไทยฯ  จึง มีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งเหรัญญิก และสมาชิกฝ่ายการเงิน และตรวจสอบัญชีคนใหม่ เพื่อ ให้การ จัดการด้านการเงินและการตรวจสอบบัญชีของสมาคมต่อเนื่องไปได้อย่างราบรื่นไม่ขัดข้อง

ดังนั้นกระผม นายเอกรัชต์ โตสมบุญ ในนามนายกสามาคมนักเรียนไทยฯ มีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งสมาชิกในตำแหน่งดังต่อไปนี้

นาย รัฏฐาธิป พรหมแก้ว เป็นเหรัญญิกคนใหม่
นางสาว ธัญนันท์ ภูผาจง เป็นกรรมการฝ่ายการเงินและตรวจสอบบัญชี
นางสาว กาญจนา องคศิลป์ เป็นกรรมการฝ่ายการเงินและตรวจสอบบัญชี

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลงชื่อ นายเอกรัชต์ โตสมบุญ

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ Festival d'Ile de France

 

Afficher l'image d'origine

ในทุกๆปี Festival d'Ile de France จะมีการจัดงานคอนเสิร์ตขึ้นในเขตพิ้นที่ Ile de France โดยโปรแกรมการจัดงานมีหลายรูปแบบมากทั้ง การแสดงดนตรีคลาสสิก, บารอกร่วมสมัย, ดนดรีนานาชาติ และ อิเล็กโทรนิค

ปีนี้ Festival d'Ile de France ถูกจัดขึ้นภายใต้ชื่อ "Diasporas, musiques en partance" หรือ "การพลัดถิ่น, บทเพลงที่ติดตัวไป" ซึ่งเป็นการแสดงผลงานที่ยังไม่ได้เผยแพร่ที่ไหนมาก่อนของวงดนตรีชาวฝรั่งเศส Limousine ชื่ออัลบั้ม "Siam Roads" ซึ่งได้ถูกทำขึ้น เมื่อครั้งที่นักดนตรีวงนี้ เดินทางไปเที่ยวที่เมืองไทยโดยการนำทางโดย ยอด วรงค์ (Yodh Warong) โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่าง post-rock ตามแบบฉบับของ Limousine และหมอลำซึ่งเป็นดนตรีพิ้นเมืองของทางภาคอีสาน

คอนเสิร์ตจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ Gaîté Lyrique (Paris)

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.festival-idf.fr/2012/fiche-concert-factory.php?concert=18