Announcement

ขยายเวลาการรับเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

ขยายเวลาการรับเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ภายในวันที่ ๑๕  เมษายน ๒๕๕๗

เนื่องจากภายหลังการเปิดรับเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจำปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอชื่อลงสมัครรับเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนดไว้ในโอกาสแรก ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขยายระยะเวลาการรับเสนอชื่อผู้ลงสมัครตามข้อ ๔. ในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗ ไปจนถึงวันอังคารที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้มีความสามารถได้รับการเสนอชื่อหรือเสนอชื่อตนเองเพื่อเข้าลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมในปีนี้

หากพ้นกำหนดการการรับเสนอชื่อผู้ลงสมัครดังกล่าว (หลังจากวันที่ ๑๕ เมษายนเป็นต้นไป) ผู้มีคุณสมบัติลงสมัครสามารถเสนอชื่อตนเองเข้าเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทย ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ได้เช่นเดียวกัน ขอเชิญทุกท่านใช้สิทธิ์และแสดงความสามารถในตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ คนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: ขยายเวลาการรับเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

ประกาศเรื่องการให้ความสนับสนุนการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TSAC ๒๐๑๔

ประกาศสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗

เรื่อง การให้ความสนับสนุนการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TSAC ๒๐๑๔

ตามที่ส.น.ท.ฝ.และสมาคมนักเรียนไทยในยุโรปได้ร่วมกันจัดงาน TSAC ๒๐๑๔ Make a different Thailand, contribution from young academics ที่เมืองตูลูสในวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ส.น.ท.ฝ.ได้ทำเรื่องขออนุมัติการเบิกเงินค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาลในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน(ส.น.ร.)กรุงปารีสต่อสำนักงานก.พ. ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตามการพิจารณาอนุมัติประสบปัญหาอันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติ ทางส.น.ท.ฝ.จึงได้ปรึกษาหารือกันและได้ออกมาตรการเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมงานของนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสโดยใช้เงินงบประมาณที่มีอยู่ของส.น.ท.ฝ.ดังต่อไปนี้

 1. ความสนับสนุนมีให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจากฝรั่งเศสทุกท่านไม่ว่าจะมีสถานะเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลหรือไม่
 2. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจากฝรั่งเศสมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือดังต่อไปนี้
  • ผู้เข้าร่วมงานที่จ่ายค่าลงทะเบียนเป็นจำนวน ๗๐ หรือ ๘๐ ยูโร จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ ๒๐ ยูโร
  • ผู้เข้าร่วมงานที่จ่ายค่าลงทะเบียนเป็นจำนวน ๓๕ ยูโร จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ ๑๐ ยูโร
  • ผู้เข้าร่วมงานที่บทคัดย่องานวิจัยได้รับคัดเลือกให้นำเสนอปากเปล่าต่อหน้าที่ประชุม จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนทั้งหมด
 3. การให้ความสนับสนุนจะกระทำภายหลังการลงทะเบียนไปแล้ว ผู้เข้าร่วมงานต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนเต็มตามจำนวนที่กำหนดในเวบไซต์ลงทะเบียน
 4. การได้รับความสนับสนุนจากส.น.ท.ฝ.ไม่ตัดสิทธิผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอื่น(ถ้ามี) ทั้งนี้เงินค่าสนับสนุนทั้งหมดต้องไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริง

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗

(ศิระณัฐ วิทยาธรรมธัช)
นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดรับเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗
เรื่อง เปิดรับเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗

อาศัยความตามข้อ ๒๕ (หมวดที่ ๖) แห่งข้อบังคับสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และตามสาระสำคัญแห่งร่างระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้การเลือกตั้งนายกสมาคมฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอประกาศกำหนดการเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗


 

. กำหนดวันเลือกตั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯและคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติกำหนดให้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ในงานประชุมวิชาการ TSAC ๒๐๑๔ ณ เมือง Toulouse ประเทศฝรั่งเศส

 

. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อ และผู้มีสิทธิในการลงคะแนน

๒.๑ สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสนี้เท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิในการลงคะแนน

๒.๒ สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯมีสิทธิเสนอชื่อตนเองลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯได้

๒.๓ สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯได้แก่ นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมของสมาคมเมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ เมือง Aubervilliers ชานกรุง Paris และนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TSAC ๒๐๑๔

๒.๔ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯตามที่ได้มีการเสนอตามข้อ ๒.๑ หรือข้อ ๒.๒ นั้น ต้องเป็นนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสประจำปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ เท่านั้น

. กำหนดเวลาเปิดรับเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกฯ และวิธีการเสนอชื่อ

ในการนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ นับแต่มีการออกประกาศฉบับนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗

สมาชิกฯสามารถดาวน์โหลดบัตรเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ และให้สมาชิกที่ ประสงค์จะเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนำส่งบัตรนี้ กลับมายังคณะกรรมการการเลือกตั้ งที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเสนอชื่อนี้แล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสรุปผลการเสนอชื่อภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ และจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ผู้ลงรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบต่อไป

 

. การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

กรณีสมาชิกฯท่านใดไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งตามกำหนดการข้างต้น แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า สมาชิกฯสามารถดาวน์โหลดคำขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ และให้สมาชิกนำส่งคำขอนี้กลับมายังคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้สมาชิกสามารถยื่นคำขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านี้ ได้นับแต่มีการออกประกาศฉบับนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗

เมื่อครบกำหนดระยะเวลายื่นคำขอข้างต้นนี้แล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง และเอกสารประชาสัมพันธ์ผู้สมัครให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ ทั้งนี้ให้สมาชิกนำส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกลับมายังคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

วันระวี เครือวรรณ

(นางสาววันระวี เครือวรรณ)
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

กัญญารัตน์ นิ่มตระกูล

(นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มตระกูล)
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

สุธิดา อภิโชคเจริญชัย

(นางสาวสุธิดา อภิโชคเจริญชัย)
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

 

 

[Updated] ประกาศเรื่องการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (เพิ่มช่องทางในการส่งใบคำร้อง)

“คะแนนเสียงจากแดนไกล ตัดสินไทยได้เหมือนกัน”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส กำหนดจะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2557 ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 13-23 ม.ค. 2557 จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชรัฐโมนาโกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส โดยผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสามารถกระทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. กรอกแบบฟอร์มตามลิ้งค์ http://www.thaiembassy.fr/wp-content/uploads/Form-election1.pdf โดยกรอกให้ชัดเจนโดยเฉพาะส่วนที่เป็นชื่อนามสกุลภาษาฝรั่งเศสและที่อยู่ในฝรั่งเศส โดยในข้อสุดท้ายให้เลือกช่อง ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
 2. แนบแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหากไม่มีจริงๆอนุโลมให้ใช้สำเนาพาสปอร์ตได้และขอให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องกำกับไว้บนเอกสารที่ส่งด้วย
 3. ส่งเอกสารทั้งหมดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
  • Scan แบบฟอร์มและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ส่งกลับทาง e-mail ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ส่งทางไปรษณีย์ถึง Overseas Election (Consular Section) Ambassade Royale de Thailande 8 rue Greuze 75116 PARIS
  • นำมาส่งที่สถานเอกอัครราชทูตที่แผนกกงสุลฯ เวลา 14.30-17.30 น. จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ (25 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2556 และ 1 ม.ค. 2557)
 4. เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลของท่านไปตรวจสอบ เมื่อเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรเลือกตั้งมาให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในฝรั่งเศส
 5. การเลือกตั้งทั้งหมดทำทางไปรษณีย์ ไม่มีการตั้งคูหาที่สถานทูต เมื่อกากบาทเลือกแล้วให้ส่งบัตรเลือกตั้งกลับไปที่สถานทูตด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์เพื่อส่งไปนับคะแนนที่ไทยต่อไป
 6. แบบฟอร์มควรไปถึงสถานทูตก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 แต่ด้วยเข้าใกล้ช่วงวันหยุดยาวและมีการส่งไปรษณีย์เป็นจำนวนมากในฝรั่งเศส ขอแนะนำให้ทุกคนทำเรื่องตั้งแต่บัดนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ใช้สิทธิทันการ

ส่วนคนไทยที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งกับสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้วนั้น ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอีกครั้ง แต่ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดต่างๆ ที่นี่ โดยให้ใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 ตัว สามารถดูได้ในบัตรประจำตัวประชาชน หรือในหนังสือเดินทาง) ของตนเองและกดค้นหาข้อมูล ก็สามารถตรวจสอบได้แล้ว

** หากข้อมูลไม่ตรงหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ขอให้รีบแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยด่วนทาง e-mail ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

** หากไม่พบชื่อของท่านในฐานข้อมูลดังกล่าว ขอให้ลงทะเบียนใหม่ โดยใช้แบบฟอร์มตาม link ที่อยู่ข้างบน

 

ส.น.ท.ฝ. สนับสนุนการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

ศิระณัฐ วิทยาธรรมธัช

หมายเหตุ ในกรณีส่งแสกนเอกสารส่งทางอีเมล์ จากที่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่กงสุลมา ขอให้ส่งหนึ่งคนต่อหนึ่งเมล์โดยให้เมล์ต้นทางนั้นตรงกับเมล์ที่กรอกไว้ในเอกสารครับเพื่อยืนยันว่าได้ยื่นเรื่องนี้ด้วยตนเองจริงๆ

ที่มา: http://goo.gl/H8kTvr

 

แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศ

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉบับที่ ๓/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตามที่ได้มีการรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในสมัยถัดไป บัดนี้ได้มีผู้สมัครมาครบตามอัตราที่กำหนดและได้รับทราบเงื่อนไขการทำงานทั้งหมดแล้ว จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖


 

๑. นางสาววันระวี เครือวรรณ

๒. นางสาวสุธิดา อภิโชคเจริญชัย

๓. นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มตระกูล

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบการรับสมัคร การจัดการเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในการจัดการภารกิจดังกล่าวกรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนสามารถให้บุคคลอื่นเข้าช่วยเหลืองานในอำนาจหน้าที่ของตนได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

นาย ศิระณัฐ วิทยาธรรมธัช

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์