Announcement

การจัดประชุมสามัญประจำปี 2015

ประกาศ

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉบับที่ /๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดการจัดประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๘

และ การจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯประจำวาระ ๒๕๕๘/๒๕๕๙

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ได้มีมติจัดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น ในวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ..๒๕๕๘ เมืองน็องต์ (Nantes) สาธารณรัฐฝรั่งเศส พร้อมทั้งให้มีจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวาระปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ แทนนายกสมาคมฯ เดิมซึ่งหมดวาระลง โดยรูปแบบและรายละเอียดการจัดงานจะมีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และเพจของสมาคมฯ โดยต่อเนื่องต่อไป

จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสมาคมฯทุกท่าน ร่วมกันประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว และ ติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

นาย ธนัตถ์ จันทวาท

 

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชาสัมพันธ์งาน TSAC 2015 ที่สวีเดน

 

การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ ๔ The 4th Thai Student Academic Conference (TSAC 2015)

ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ณ เมืองอุปซอลา ประเทศสวีเดน


 

ผมนายกิตติเชษฐ์ วิสุทธิใจ หัวหน้าคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ ๔ (TSAC2015) ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่เมืองอุปซอลา ราชอาณาจักรสวีเดน ผมเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลและแนะนำงานประชุมต่อทุกท่านครับ
ตามที่กลุ่มนักเรียนไทยในราชอาณาจักรสวีเดน มีความประสงค์จะจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ ๔ (Thai Student Academic Conference หรือ TSAC 2015) ภายใต้หัวข้อ “Green research for sustainable Thailand : วิจัยสีเขียวเพื่อไทยยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองอุปซอลา ราชอาณาจักรสวีเดน โดยคาดว่าจะมีนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทและเอก จากประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปเข้าร่วมงานประชุมประมาณ ๘๐ คน และมีนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนักเรียนทุนพสวท. ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกในประเทศสวีเดนและฝรั่งเศส เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานและเข้าร่วมในการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย
การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก ๒ ประการ คือ
๑) เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนไทยที่เข้าร่วมงานได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างกันผ่านการนำเสนอผลงานวิจัยของตน และเป็นเวทีให้นักเรียนไทยได้เรียนรู้ เสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นสำคัญของที่เป็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ เป็นต้น อันจะนำไปสู่การต่อยอดทางความคิดและความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป
๒) เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียน/นักวิจัยไทยที่เข้าร่วมงานประชุมได้เรียนรู้หลักการและเทคโนโลยีอันทันสมัยที่มีการใช้ในประเทศสวีเดนในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศสวีเดน
อนึ่งทางคณะกรรมการผู้จัดงานประชุมฯ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสต๊อคโฮล์ม และสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และทั้ง ๒ หน่วยงานจะมีตัวแทนเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ด้วย ในการนี้ทางคณะกรรมการผู้จัดงานประชุมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านท่านอัครราชทูตฯ พิจารณาการเข้าร่วมงานประชุมตลอดจนร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำและพลังงานทดแทน และระบบการจัดการขยะในประเทศสวีเดน ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ เป็นต้นไป
ในการนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสต๊อคโฮล์ม ได้ทำเรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อเดินทางเข้าร่วมงานในครั้งนี้ และเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคมที่ผ่านมาทางสำนักงานกพ. ได้แจ้งเรื่องการอนุมัติดังกล่าวกลับมาทางกระทรวงการต่างประเทศในเบื้องต้นแล้ว จึงขอเรียนแจ้งให้ทางสนร.ทราบ หากมีการสอบถามจากนักเรียนทุนในประเทศของท่านเข้ามา ทั้งนี้เนื่องจากทางคณะฯ จะทำการปิดรับการลงทะเบียน ในวันที่ ๓๑ มีนาคมนี้ ทั้งนี้ ทางสำนักงาน กพ. แจ้งว่าจะทำหนังสือถึง สนร. โดยตรงในลำดับถัดไป
พร้อมกับจดหมายฉบับนี้ผมได้แนบเอกสารโครงการและสำเนาหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศมาเพื่อให้ท่านพิจารณา
ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียดตารางกิจกรรมล่าสุด ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ http://tsac2015.thaistudentsinsweden.org/
หากมีข้อมูลต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อผมได้ที่อีเมล์นี้ครับ
ด้วยความเคารพ
กิตติเชษฐ์ วิสุทธิใจ
หัวหน้าผู้จัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ ๔

Annouce Committee 2014/2015

ประกาศ

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗

 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ตามที่มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯประจำปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ในงานประชุมสามัญสมาคมนักเรียนไทยฯ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นเหตุให้คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ ประจำปี ๒๕๕๖ หมดวาระการทำงานไปด้วย เพื่อให้การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมนักเรียนไทยฯ สามารถดำเนินต่อไปได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ดังนี้

นายกสมาคมฯ

นายธนัตถ์ จันทวาท

 

รองนายกสมาคมฯ

๑.นายอรรถพงษ์ หงษ์คณานุเคราะห์ รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม

๒.นายเอกชัย มาตวงศ์ รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ส่วนกลาง

๑.นายธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร เลขานุการและธุรการ

๒.นางสาวจารุวรรณ นพรัมภา เหรัญญิก

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

๑.นายอนิรุทธ์ ขันธสะอาด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และผู้ดูแลเว็บไซต์สมาคมฯ

๒.นายสาธิต ศรีสถิตย์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

๓.นายกันตวัฒน์ พงริยวัฒนา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายกิจกรรม

๑.นางสาวกชกร วิมลธรรมวัฒน์ กรรมการฝ่ายกิจกรรม

๒.นางสาวณภัทร์ สุระจรัส กรรมการฝ่ายกิจกรรม

๓.นายถิรวุฒิ เมวัฒน์ธรากุล กรรมการฝ่ายกิจกรรม

 

ฝ่ายประสานงาน

๑.นางสาวปิยาภา สิริวีรพจน์ ผู้ประสานงานหน่วยราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

นาย ธนัตถ์ จันทวาท

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗
เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘

อาศัยความตามข้อ ๑๔

แห่งระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.๒๕๔๘

และข้อ ๒๕ (หมวดที่ ๖) แห่งข้อบังคับสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ.๒๕๔๗ ว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ๔๔ คน

โดยผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการจากผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง ๓๙ คน ดังนี้

๑. นายธนัตถ์ จันทวาท หมายเลข ๑ ได้ ๓๖ เสียง

๒. ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน ๓ เสียง โดยไม่ปรากฏบัตรเสีย

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับเลือกเป็นนายก

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘

เพื่อแจ้งให้แก่สมาชิกสมาคมฯ ทราบคือ

นายธนัตถ์ จันทวาท

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

วันระวี เครือวรรณ

(นางสาววันระวี เครือวรรณ)

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กัญญารัตน์ นิ่มตระกูล

(นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มตระกูล)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

สุธิดา อภิโชคเจริญชัย

(นางสาวสุธิดา อภิโชคเจริญชัย)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

แนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘

 

ชื่อสกุล : ธนัตถ์ จันทวาท

ทุน : ก.พ. (สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ)

ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาเอก : (กำลังศึกษา) สาขาจิตวิทยาการศึกษา (Psychologie de l'éducation)

ณ Centre de Recherche en Education de Nantes,

Université de Nantes, FRANCE

วัน เดือน ปี เกิด : 06 กันยายน 2520

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

ประสบการณ์ทางด้านสังคม

พฤศจิกายน 2554 : ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในวิกฤตมหาอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมษายน 2548 : ร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กผู้ประสบภัยจาก เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย (สึนามิ) ณ ชุมชนเขาหลัก จังหวัดพังงา

2538 - 2540 : เป็นอาสาสมัครร่วมกิจกรรมลงพื้นที่พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง กับสถาบันศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา)

อ่านเพิ่มเติม: แนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ