Announcement

ข่าวและประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในฝรั่งเศส

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ฉบับที่ 1 และ 2 เรื่องสถานการณ์ความปลอดภัยในฝรั่งเศส

พร้อมข่าวสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศแนะนำคนไทยเกี่ยวกับการเดินทางมาฝรั่งเศส (Travel Advisors)

นักเรียนไทยในฝรั่งเศสสามารถติดตามสถานการณ์ และประกาศ พร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.thaiembassy.fr อย่างต่อเนื่อง

ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ /๒๕๕๘
*
เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจําปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

อาศัยความตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ..๒๕๔๘ และข้อ ๒๕ (หมวดที่ ) แห่งข้อบังคับสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ ..๒๕๔๗ ว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ๒๑คน โดยผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการจากผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง ๒๑ คน ดังนี้

. นายเอกชัย มาตวงศ์ หมายเลข ๑ ได้ ๑๕ เสียง

. นายนนทสิทธิ์ แก้วหานาม หมายเลข ๒ ได้ เสียง

. ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน เสียง

. บัตรเสีย ๑ ใบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศ ฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจําปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ เพื่อแจ้งให้แก่สมาชิกสมาคมฯ ทราบคือ

นายเอกชัย มาตวงศ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๘

สุจินดา สัตยาพร

(นางสาวสุจินดา สัตยาพร)

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อรวรรณ์ อัมพร

(นางสาวอรวรรณ์ อัมพร)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ศุภประดิษฐ์ รอดเจริญพันธ์

(นายศุภประดิษฐ์ รอดเจริญพันธ์)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศสนับสนุนค่าใช้จ่าย ประชุมใหญ่สามัญปี 2015

รายละเอียดเพิ่มเติม ‪#‎การสนับสนุนค่าลงทะเบียนงานประชุมสมาคมฯ‬ นะครับ ปีนี้สนับสนุนเท่ากันทั้ง นักเรียนทุนส่วนตัว ทุนรัฐบาล และ ทุนจากแหล่งทุนต่างๆ พร้อมทั้ง ‪#‎ขยายเวลาลงทะเบียน‬
ประกาศสมาคมฯฉบับเต็มสามารถเข้าไปดาวน์โหดได้ตามไฟล์แนบข้างล่างนี้นะครับ

งบประมาณที่สนับสนุนมีจำกัด ให้สิทธิ์ตามลำดับการโอนชำระเงิน ครับ
พบกันที่ ‪#‎Nantes‬ ศุกร์หน้านะครับ

ประกาศแก้ไขคณะทำงาน สมาคมนร.ไทยในฝรั่งเศส

ประกาศ

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉบับที่ /๒๕๕๘

เรื่อง การแต่งตั้งเพิ่มเติมและปรับปรุงคณะกรรมการสมาคมฯประจำวาระ ๒๕๕๘/๒๕๕๙

เนื่องด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ บางท่าน ได้เดินทางกลับประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าในนามนายกสมาคมฯ ขอประกาศแต่งตั้งเพิ่มเติมและปรับปรุงรายนามคณะกรรมการสมาคมฯประจำวาระ ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ดังนี้

. นายธนัตถ์​ จันทวาท​ นายกสมาคมฯ

. นายเอกชัย มาตวงศ์​ รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

. นายธนพัฒน์​ เล็กเกียรติ์ขจร ​รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายกฎหมาย

. นายอรรถพงษ์​ หงษ์คณานุเคราะห์​ รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม

. นายณัฐธัญ​ นันทะจักษ์ สมาชิกพิเศษปฏิบัติหน้าที่เหรัญญิก

. นายอนิรุทธ์​ ขันธสะอาด​ กรรมการ และ ผู้ดูแลเว็บไซต์สมาคมฯ

. นางสาวจารุวรรณ​ นพรัมภา​ กรรมการ และ เลขานุการ

. นางสาวณัฐพร สุประดิษฐ์ อยุธยา​ กรรมการ และ เลขานุการ

. นายกัณตวัฒน์ ​พงษ์ริยวัฒนา​ กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ วันที่ กันยายน ๒๕๕๘

นาย ธนัตถ์ จันทวาท

 

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคม 2015

ประกาศ

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉบับที่ /๒๕๕๘

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯประจำวาระ ๒๕๕๘/๒๕๕๙

ในโอกาสที่จะมีการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําวาระ ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ..๒๕๕๘ เมืองน็องต์ (Nantes) สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อให้การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ เป็นไปอย่างราบรื่น ข้าพเจ้าในนามนายกสมาคมฯ ขอแต่งตั้งณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯประจำวาระ ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ดังมีรายนามต่อไปนี้

. นางสาวสุจินดา สัตยาพร ประธานกรรมการฯ

. นางสาวอรวรรณ์ อัมพร กรรมการฯ

. นายศุภประดิษฐ์ รอดเจริญพันธ์ กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

นาย ธนัตถ์ จันทวาท

 

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์