Announcement

ประกาศปรับปรุงคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำวาระปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐

ประกาศ
 
สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐
 
เรื่อง ปรับปรุงคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำวาระปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐
 
___________________________________________
 
เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าในนามนายกสมาคมฯ จึงได้ปรับปรุงคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
๑. นางสาวอรวรรณ์ อัมพร                    นายกสมาคมฯ
 
๒. นางสาวเหมือนฝัน เตชะอ้าย             รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม
 
๓. นางสาวณิชามน ริจนา                     รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
๔. นายวิเชียร เนียมชาวนา                   รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ
 
๕. นายรังสฤษฎ์ โนรีราษฎร์                 เหรัญญิก
 
๖. นางสาวชิดชนก รื่นเริง                     ผู้ช่วยเหรัญญิก
 
๗. นาวสาวสุจินดา สัตยาพร                 เลขานุการ
 
๘. นางสาวรัตนาภรณ์ พีรกานต์สกุล       ผู้ช่วยเลขานุการ
 
๙. นางสาวกาญจนา องคศิลป์               กรรมการฝ่ายกิจกรรม
 
๑๐. นายชยพัทธ์ วงศ์ชูวรรณ                กรรมการฝ่ายกิจกรรม
 
๑๑. นางสาวชุติมา อภิบาลธรรมกิจ        กรรมการฝ่ายกิจกรรม
 
๑๒. นายภูชิต ม่วงมั่น                         กรรมการฝ่ายกิจกรรม
 
๑๓. นายดุษฎี บุพการีพร                    กรรมการฝ่ายกิจกรรม
 
๑๔. นางสาวอลีนา ลิ้มปัญญาเลิศ         กรรมการฝ่ายกิจกรรม
 
๑๕. นายเทพรินทร์ กลิ่นแย้ม              กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
๑๖. นางสาวณัฏฐ์นรี สุขหวาน             กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
๑๗. นนร.ธีรวัต กุลสุวรรณ                 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
๑๘. นายศรนรินทร์ หมอนทอง           ผู้ดูแลเว็บไซต์สมาคมฯ
 
๑๙. นางสาวบุญประครอง คูณแก้ว      กรรมการฝ่ายวิชาการ
 
๒๐. นายฐิติรุจ จันทร์มหา                 กรรมการฝ่ายวิชาการ
 
ทางสมาคมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นที่ปรึกษา ดังรายนามต่อไปนี้
 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 
๑. นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
 
ที่ปรึกษา
 
๑. ผศ. ธีระ รุ่งธีระ
 
๒. นายธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร
 
๓. นายทม เกตุวงศา
 
๔. นายเอกชัย มาตวงศ์
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 
(นางสาวอรวรรณ์ อัมพร)
 
นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์