Announcement

Catch up with Thai students in France

2016-08-15_09h28_27.png

ด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทสยามมิชลิน จำกัด มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส จำนวน 30-40 คน (ระดับป.ตรี ขึ้นไป) เพื่อทำความรู้จักกับกลุ่มนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส และเผยแพร่ให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน เวลา 18:30 . ณ เมือง Paris ทั้งนี้ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารครั้งนี้ โดยนักเรียนที่จะเดินทางมาร่วมงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเอง (หากมีความจำเป็นต้องพัก)

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี้

เชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติครบ 70 ปี

 

PNOHT590602001001701.jpg

ด้วยในวันที 9 มิถุนายน 2559 เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติครบ 70 ปี รัฐบาลไทยจึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณในต่างประเทศด้วย

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จะจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 จึงขอเชิญคนไทยในฝรั่งเศสร่วมงานดังกล่าวเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ โดยจะจัดขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต เลขที่ 18 Rue Albéric Magnard เขต 16 กรุงปารีส ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 17.30 น. – 20.30 น.

ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าในแบบฟอร์มตามลิงก์ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ ด้วยข้อจำกัดด้านสถานที่และความปลอดภัย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ในกรณีที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้วบนพื้นฐานของหลักการผู้สมัครก่อนได้เข้าร่วมก่อน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้รอรับอีเมลแจ้งยืนยันการได้เข้าร่วมงานหรือไม่ได้เข้าร่วมงาน ซึ่งจะสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งให้ในโอกาสแรก ต่อไป และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ​ ที่นี้

คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 11 ส.ค. 2559

Royal_Flag_of_Queen_Sirikit.svg.png

ด้วยในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ รัฐบาลไทยจึงเห็นควรใหัมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณในต่างประเทศด้วย

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศล โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดไทยในประเทศฝรั่งเศลมาเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัย รวม ทั้งจะถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ที่อยู่ เลขที่ 18 rue Albéric-Magnard 75013 Paris) ดังร่างกำหนดการจัดงานปรากฏด้านล่างนี้

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานฯ ได้ที่ นางเพ็ญแข อินทรสุวรรณที่ปรึกษา โทร. 01 56 26 50 51 โทรสาร 01 56 26 04 45 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ร่างกำหนดการ

การจัดงานบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๙.๔๕ – ๑๓.๓๐ น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

เวลา ๐๙.๔๕ น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เวลา ๑๐.๐๐ น. - เริ่มศาสนพิธี พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายเพลแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๒.๓๐ น. - เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

- ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา ๑๒.๔๕ น. - เชิญผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

แบบสำรวจข้อมูลคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสขอความร่วมมือชาวไทยที่พำนักหรือศึกษาในฝรั่งเศส กรอกข้อมูลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน รวมทั้งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และของรัฐบาล อาทิ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร นอกจากนี้ ข้อมูลการติดต่อของท่านมีความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน โดยสถานเอกอัครราชทูตจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อสาธารณะ และจะใช้ประโยชน์ในเชิงสถิติและในการติดต่อราชการเท่านั้นคลิ๊กที่นี่