Activity

ฟุตบอลเพื่อการกุศล AETF - ABCD pour tous

     มาแล้วครับ ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลเพื่อการกุศล ที่จัดขึ้นโดย l'Asssociation ABCD pour tous (www.abcdpourtous.com) และได้รับการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส เรื่องค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์กีฬา

     การแข่งขันฟุตบอลเป็นการแข่งขันกันระหว่างทีมของ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส และทีมจาก สมาคม ABCD pour tous ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 17 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ Stade Reymond Mazieres , Boulevard Pelletier , Carrieres-sous-Poissy ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมจาก ABCD pour tous ชนะทีมของ สนทฝ. 8 ประตูต่อ 1

    รายได้จากงานฟุตบอลการกุศลนี้ จะนำไปช่วยเหลือ เด็กชาวเขาเผ่าลาหู่ ในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เด็กมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทางโครงการ ABCD pour tous (http://abcdpourtousthai.weebly.com/index.html) ให้การสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รวมทั้งยาสามัญประจำบ้าน เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับครอบครัวที่มีฐานะยากจน

แบบสอบถามความสนใจ ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่ ส.น.ท.ฝ. จะจัดขึ้นในประเทศไทย

   สรปโครงการ ส.น.ท.ฝ. กระจายความรสการพฒนาทยงยน

     เนื่องจากในปีนี้สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ.) ได้จัดตั้ง ฝ่ายประสานเครือข่าย ไทย-ฝรั่งเศส และมีความต้องการที่จะเชื่อมต่อโครงการต่างๆไปยังประเทศไทย เพื่อมิให้ “เครือข่าย” นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสสิ้นสุดลง เมื่อนักเรียนจบการศึกษาไปแล้ว อีกทั้งยังต้องการสร้างประโยชน์ให้กับผู้ด้อยโอกาสและประเทศชาติ ดังนั้นจึงได้เขียนโครงการ "กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ" ขึ้นมา

      เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจจกรม ทางสมาคมฯจึงขอความกรุณาช่วยกันกรอกแบบสอบถามนี้ด้วยครับ


     "แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจความสนใจในการร่วมพบปะ และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งจะถูกจัดขึ้นในประเทศไทย ภายในปี 2555 สำหรับนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ทั้งปัจจุบัน (มีแนวโน้มกลับไปร่วมกิจกรรมได้ในประเทศไทย) และนักเรียนที่เคยศึกษาในประเทศฝรั่งเศส"

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dExxRVVUV3NxTm9LWkptVC12bHdOc3c6MQ#gid=0

สรุปโครงการ AETF ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2554

เรียน พี่ๆ น้องๆ และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน

   ในนามของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระผมต้องขอขอบพระคุณพี่ๆ น้องๆ และเพื่อนสมาชิกชาวสมาคมฯ และพี่น้องคนไทยในฝรั่งเศสทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2554 โดยมีจำนวนยอดเงินบริจาคสูงรวมท้งหมด 2130 ยูโร กับอีก 5 ปอนด์ ครับ อย่างไรก็ดี เงินจำนวนดังกล่าว ได้ส่งมอบไปยัง รมต. กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1000 ยูโร และส่งมอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เป็นจำนวน 1130 ยูโร กับอีก 5 ปอนด์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยครับ

     ในการนี้ ขอพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายที่ปกปักษ์รักษาเมืองไทยได้คุ้มครองให้พี่ น้อง เพื่อนๆ และครอบครัว มีแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการครับ ขอบพระคุณมากครับ

นายเชาว์ลิต แจ้งอักษร
นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

สรุปโครงการ ส.น.ท.ฝ. กระจายความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

     ตามที่ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น “โครงการ ส.น.ท.ฝ. กระจายความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ณ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งประสบปัญหาข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา และขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2554 ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น การจัดโครงการค่ายอาสาฯ ดังกล่าว ได้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยครบถ้วนทุกประการ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา และประธาน อบต. ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้เอื้ออำนวยสถานที่การจัดงาน อาหารและ ที่พักในการจัดกิจกรรม ให้กับนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส และในภาคพื้นยุโรปกว่ายี่สิบท่าน เพื่อดำเนินโครงการค่ายอาสาฯ ในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทางกลุ่มนักเรียน ได้ร่วมกันจัดฐานกิจกรรมต่างๆ ในบริบทแห่งการเรียนรู้ และการให้ความรู้ร่วมกันห้าฐาน ซึ่งประกอบด้วย ภาษา กีฬา สังคม ดนตรี และความรู้รอบตัว ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน กว่า 300 คน รวมถึงการให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ยากจน และ ได้รับผลกระทบจากการสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชา พร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนดังกล่าว อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ สารานุกรมไทย หนังสือสอนภาษา และอุปกรณ์กีฬา ประกอบกับ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกับผู้ปกครอง และชาวบ้านในตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง เกี่ยวกับการศึกษา และสังคมโดยเปรียบเทียบ เมืองไทยและประเทศฝรั่งเศส

สรปโครงการ ส.น.ท.ฝ. กระจายความรสการพฒนาทยงยน
     ซึ่งค่ายอาสาฯ ดังกล่าวได้รับบริจาคเงินทั้งจากพี่น้องชาวไทย ชาวไทยและนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งสิ้น 99750 บาท ในการนี้ ขอขอบพระคุณท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส เจ้าหน้าที่สถานทูต และสำนักงาน กพ. ทุกท่านที่คอยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับคำปรึกษาในการจัดโครงการฯ และสมทบทุนช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ คณะกรรมการทุกฝ่าย และผู้ร่วมบริจาคทุกๆท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือเด็กๆ และร่วมประสานการจัดงานจนงานประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นายเชาว์ลิต แจ้งอักษร
นายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดภาพประมวลกิจกรรมเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.246567258696165.67005.210883538931204&type=3

งานเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส

     เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการบริหารสมาคม นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ.) นำโดย นายเชาว์ลิต แจ้งอักษร นายกสมาคมฯ และนักเรียนไทยรวม 10 ราย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ท่าน เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส นายวีรพันธ์ วัชราทิตย์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อรับพรและโอวาทในการเรียน และการทำงานในปีการศึกษา 2554

     ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร ส.น.ท.ฝ. ชุดปัจจุบันปี 2554 ได้รายงานความคืบหน้าในดำเนินโครงการประจำปี 2554 โดยเฉพาะค่ายอาสา "ส.น.ท.ฝ. กระจายความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" และขอรับคำแนะนำจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย (ส.น.ร.) และฝ่ายสถานทูต เพื่อให้การดำเนินงานสมาคมฯ ในปีนี้ประสบความสำเร็จและราบรื่น ดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

     ทั้งนี้ ท่านเอกอัครราชทูตและภริยา กรุณาเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ คณะนักเรียนไทย และคณะ ส.น.ร. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต อีกด้วย

01

     ในนามของสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมป์ ต้องขอ ขอบพระคุณท่านเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงปารีส และภรรยา อัครราชฑูตฝ่ายการศึกษา และข้าราชการในสถานฑูตทุกท่าน เป็นอย่างสูงที่ให้ความเมตตาและกรุณา เปิดทำเนียบซึ่งเป็นวังอันเก่าแก่กว่าเก้าสิบปีเลี้ยงรับรองอาหารเที่ยงกับนายกสมาคมฯ คณะกรรมการ และนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อรับพรและโอวาทในการปฎิบัติหน้าที่ และการศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส

     และในนามของสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณน้องๆ ทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเรียนและการทำงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสครับ ซึ่งท่านฑูตฯ ได้ฝากโอวาสและให้พรแก่นักเรียนทุกคนโดยขอให้ตั้งใจเรียน ประสบความสำเร็จทุกประการในการศึกษา รวมถึงการใช้ชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนขอให้นักเรียนทุกคนได้ีมีความตั้งใจกลับไปพัฒนาประเทศไทยเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสืบไปครับ

---- นายเชาว์ลิต แจ้งอักษร นายกสมาคมฯ