Activity

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระโอกาสครบ ๑๐๐ วัน ของการเสด็จสวรรคต ณ Les Salons Vianey Paris.