AETF Committee 2022-2023

นางสาวคุณัญญา บัวพรหมมาตร์
Kunanya BUAPROMMAT
นายกสมาคมฯ
นางสาวสุพรรษา ทัศน์ยิ่งยง
Supansa TUSNYINGYONG
รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน
นายปรียวัสส์ พิมพ์นวล
Preeyawass PHIMNUAN
รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม
นายยุทธนา ฤทธิ์ทวี
Yutthana RITTAVEE
รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
นางสาวกษิดาภา ผลประสาร
Kasidapa POLPRASARN
รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายทะเบียน
นายธนเทพ เหลืองทองคำ
Tanathep LEUNGTONGKUM
กรรมการ
นายปริวรรต์ สุขวิชัย
Pariwat SUKWICHAI
กรรมการ
นางสาวอักษราภัค  ธรรมชาติ
Aksarapak  Thammachat
กรรมการ
นายทัตพงศ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Tatpong THEPHATSADIN NA AYUTTHAYA
เหรัญญิก
นายภาณุวัฒน์ สรนันต์ศรี
Panuwat SORANANSRI
เลขานุการ