Announcement

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนไทยที่จะเดินทางมาศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2022

ข่าวดี !! สำหรับทุกคนที่กำลังจะเดินทางมาเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส ในปีการศึกษาที่จะมาถึงนี้ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ จะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนไทยที่จะเดินทางมาศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2022 ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม เวลา 14:00-15:30 น ตามเวลาประเทศฝรั่งเศส (19:00-20:30 น ตามเวลาประเทศไทย) ภายในกิจกรรมจะประกอบไปด้วย- การกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนไทยโดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์- การแนะนำสมาคมฯ และกิจกรรมของสมาคมฯ ที่จะเกิดขึ้นตลอดปี- การแนะนำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการทำเอกสารต่างๆ เมื่อมาถึงประเทศฝรั่งเศส- การพบปะพูดคุยเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนไทยตามเมืองต่างๆ กิจกรรมจะเกิดขึ้นในรูปแบบการประชุมทางไกล (Online) ผ่านระบบ Microsoft Teams ทุกคนที่สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนได้ฟรีผ่านทาง Google Form จนถึงวันที่ 1 สิงหาคมนี้เท่านั้น https://forms.gle/5AXZvNtRLcuTmtFD8 และสามารถดาวน์โหลดกำหนดการกิจกรรมได้ https://drive.google.com/file/d/1n34xdYuJc-EmRUvnhB8wsxWuufGZLmcl/view?usp=sharing

ระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

จากประกาศสมาคมฯ ฉบับที่ 1/2565 ณ วันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ (กกต.) (more…)

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

📢📢 ประกาศสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ฉบับที่ 1/2565 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (more…)

สนทฝ. ชวนชิม

สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายร้านอาหารไทยในประเทศฝรั่งเศส เสนอโครงการ สนทฝ.ชวนชิม โครงการที่จะแนะนำร้านอาหารไทยให้กับเพื่อนๆ สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ ได้ลิ้มลอง และที่สำคัญ เพียงแสดงบัตรสมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ ก็ได้รับสิทธิ์พิเศษมากมายจากทางร้าน สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิ์พิเศษสามารถทำตามขั้นตอนที่แสนง่ายดาย 1.ลงทะเบียนสมัครสมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ ผ่านทาง QR code หรือลิ้งค์ https://forms.gle/z9Xe3fZFmPfoDWbe6 จากนั้นรอการตรวจสอบสถานะภาพสมาชิก หากเข้าเงื่อนไขจะได้รับบัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล 2.แสดงบัตรสมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 3.รับสิทธิ์พิเศษจากทางร้านได้เลยครับหมายเหตุ ระยะเวลาโครงการ 1/09/2021-31/03/2022---ระยะเวลาในการตรวจสอบสถานะสมาชิก 7 วันทำการโดยประมาณ---โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้สิทธิ์กับทางร้านค้าก่อนใช้บริการ---ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับสิทธิ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ http://aetf-online.com/alliance/alliance/ ######สิทธิพิเศษสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เท่านั้น######

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. บทนำ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับทุกคนที่ประสงค์จะลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก") ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาคม") 2. ลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย สมาคมมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกดังต่อไปนี้ : ชื่อ - นามสกุลที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่รหัสไปรษณีย์ของที่พำนักในประเทศฝรั่งเศสคณะหรือสาขาที่ศึกษาชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศสปีแรกที่เข้าศึกษาในประเทศฝรั่งเศสปีที่สำเร็จการศึกษาแหล่งที่มาของทุนการศึกษา สำเนาเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียน ( certificat d’inscription หรือ certificat de scolarité )  หรือ บัตรนักศึกษา หรือเอกสารอื่นใดที่รับรองสถานะนักศึกษาหรือสถานะนักวิจัยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาคม 3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  ในบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจะไม่ถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้มอบไว้ให้กับสมาคมโดยสมัครใจ ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอาจถูกแบ่งปันหรือถ่ายโอนไปยังบุคคลหรือองค์กรอื่นได้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น กล่าวคือ สมาคมอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกับบุคคลหรือองค์กรอื่น ที่จะช่วยให้สมาคมบรรลุภารกิจต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่านั้น  นอกเหนือจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลหรือองค์กรอื่นในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล สมาคมมีสิทธิใช้ข้อมูลของสมาชิกเพื่อ : ดำเนินการสมัครสมาชิกตอบคำถามและดำเนินการตามคำขอของสมาชิกเก็บข้อมูลการเป็นสมาชิกส่งข่าวความเคลื่อนไหว คำเชิญ หรือการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อวางแผนกิจกรรมต่าง ๆวิเคราะห์ฐานสมาชิกและปรับปรุงกิจกรรมของสมาคมให้ดียิ่งขึ้น 4: การควบคุมข้อมูลโดยสมาชิก ในบทบัญญัติมาตรา 15, 16, 17, 18 และ 19 ของ European Regulation 2016/679 ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลสามัญที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวโดยเสรี [...]

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Article 1 : Préambule Cette politique de confidentialité s’applique à toutes personnes lors de leur inscription en but de devenir membre actif (ci-après nommé « l’adhérent » ou « vous ») de l’Association des étudiants thaïlandais en France (ci-après nommé « l’Association » ou « nous »). Article 2 : Nature des données collectées  Afin de bien mener les activités de l’Association, les renseignements de caractère personnel [...]

การประกวดคลิปวิดีโอสำหรับเยาวชนสัญชาติไทย ในหัวข้อ โลกหลังโควิด (le monde de l’après-covid) 📹

  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยโดยความร่วมมือกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ (ATPF)... Posted by Ambassade de France en Thaïlande สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย on Monday, 19 July 2021