สนทฝ. ชวนชิม

สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายร้านอาหารไทยในประเทศฝรั่งเศส เสนอโครงการ สนทฝ.ชวนชิม โครงการที่จะแนะนำร้านอาหารไทยให้กับเพื่อนๆ สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ ได้ลิ้มลอง และที่สำคัญ เพียงแสดงบัตรสมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ ก็ได้รับสิทธิ์พิเศษมากมายจากทางร้าน สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิ์พิเศษสามารถทำตามขั้นตอนที่แสนง่ายดาย 1.ลงทะเบียนสมัครสมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ ผ่านทาง QR code หรือลิ้งค์ https://forms.gle/z9Xe3fZFmPfoDWbe6 จากนั้นรอการตรวจสอบสถานะภาพสมาชิก หากเข้าเงื่อนไขจะได้รับบัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล 2.แสดงบัตรสมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 3.รับสิทธิ์พิเศษจากทางร้านได้เลยครับหมายเหตุ ระยะเวลาโครงการ 1/09/2021-31/03/2022---ระยะเวลาในการตรวจสอบสถานะสมาชิก 7 วันทำการโดยประมาณ---โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้สิทธิ์กับทางร้านค้าก่อนใช้บริการ---ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับสิทธิ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ http://aetf-online.com/alliance/alliance/ ######สิทธิพิเศษสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เท่านั้น######

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. บทนำ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับทุกคนที่ประสงค์จะลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก") ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาคม") 2. ลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย สมาคมมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกดังต่อไปนี้ : ชื่อ - นามสกุลที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่รหัสไปรษณีย์ของที่พำนักในประเทศฝรั่งเศสคณะหรือสาขาที่ศึกษาชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศสปีแรกที่เข้าศึกษาในประเทศฝรั่งเศสปีที่สำเร็จการศึกษาแหล่งที่มาของทุนการศึกษา สำเนาเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียน ( certificat d’inscription หรือ certificat de scolarité )  หรือ บัตรนักศึกษา หรือเอกสารอื่นใดที่รับรองสถานะนักศึกษาหรือสถานะนักวิจัยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาคม 3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  ในบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจะไม่ถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้มอบไว้ให้กับสมาคมโดยสมัครใจ ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอาจถูกแบ่งปันหรือถ่ายโอนไปยังบุคคลหรือองค์กรอื่นได้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น กล่าวคือ สมาคมอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกับบุคคลหรือองค์กรอื่น ที่จะช่วยให้สมาคมบรรลุภารกิจต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่านั้น  นอกเหนือจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลหรือองค์กรอื่นในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล สมาคมมีสิทธิใช้ข้อมูลของสมาชิกเพื่อ : ดำเนินการสมัครสมาชิกตอบคำถามและดำเนินการตามคำขอของสมาชิกเก็บข้อมูลการเป็นสมาชิกส่งข่าวความเคลื่อนไหว คำเชิญ หรือการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อวางแผนกิจกรรมต่าง ๆวิเคราะห์ฐานสมาชิกและปรับปรุงกิจกรรมของสมาคมให้ดียิ่งขึ้น 4: การควบคุมข้อมูลโดยสมาชิก ในบทบัญญัติมาตรา 15, 16, 17, 18 และ 19 ของ European Regulation 2016/679 ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลสามัญที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวโดยเสรี [...]

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Article 1 : Préambule Cette politique de confidentialité s’applique à toutes personnes lors de leur inscription en but de devenir membre actif (ci-après nommé « l’adhérent » ou « vous ») de l’Association des étudiants thaïlandais en France (ci-après nommé « l’Association » ou « nous »). Article 2 : Nature des données collectées  Afin de bien mener les activités de l’Association, les renseignements de caractère personnel [...]

การประกวดคลิปวิดีโอสำหรับเยาวชนสัญชาติไทย ในหัวข้อ โลกหลังโควิด (le monde de l’après-covid) 📹

  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยโดยความร่วมมือกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ (ATPF)... Posted by Ambassade de France en Thaïlande สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย on Monday, 19 July 2021  

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่เมือง Lyon ส.น.ท.ฝ. ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ประจำปีขึ้น และได้มีการประชุมวิสามัญประจำปี ส.น.ท.ฝ. ได้ประสานงานกับคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อการจัดหานายกสมาคมฯคนใหม่ เพื่อให้การบริหารให้สมาคมฯบรรลุจุดประสงค์การทำงานเพื่อนักเรียนไทยในฝรั่งเศสและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยมี นายสุรศักดิ์ ประดับถ้อย เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งผ่านการโหวตของสมาชิกสามัญปัจจุบันของสมาคมฯ โดยคณะกรรมการเลือกตั้งและนายสุรศักดิ์ จะเป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ คนที่ ๙๙ ของสมาคมฯ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง-ฉบับที่-๔-ผลการเลือกตั้ง-1

ระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

จากประกาศสมาคมฯ ฉบับที่ 3/2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ (กกต.) ขณะนี้ กกต. ได้ร่างระเบียบการเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ในปัจจุบันที่ไม่สามารถให้ทุกท่านเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ครบทุกท่าน เหตุเนื่องมาจากการแพร่กระจายของโรคระบาด COVID-19 ซึ่งทำให้มาตราการณ์การเดินทางไม่เอื้ออำนวยให้กับสมาชิคทุกท่าน ทั้งนี้ระเบียบใหม่การเลือกตั้งได้ประยุกค์ให้มีการใช้ระแบบ video conference เพื่อใช้สิทธิการโหวตเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ผสมกับการเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งตามปกติ ทั้งนี้ ส.น.ท.ฝ. จะใช้พื้นที่ของสมาคมฯประชาสัมพันธ์ระเบียบที่จะปรับใช้กับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำปี 2564 นี้ ตามรายละเอียดดังนี้ ร่าง-ระเบียบเลือกตั้ง-64

ส.น.ท.ฝ. กีฬาสัมพันธ์ประจำปี 2563-2564 (A.E.T.F. SPORT-DAY 2021)

🎖🥇🏆 A.E.T.F. SPORT-DAY 2021 ⛹🏻🤸🏻‍♂️🚴🏻‍♂️ 📌 วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น.📌 สถานที่ Parc de la Tête d'or เมือง Lyon ส.น.ท.ฝ. ขอเชิญชวนเพื่อนๆนักเรียนมาร่วมงาน กีฬาสัมพันธ์ประจำปี 2563-2564 ของสมาคมฯ มาร่วมแข่งกีฬา พูดคุยและทำความรู้จักเพื่อนใหม่กันครับ *** เข้าร่วมงานฟรี (จำเป็นต้องลงทะเบียน) ***โดยลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/qkUecSagRJRRbNo3A ในงานนี้เพื่อนๆที่มาร่วมงาน ยังได้ร่วมสนุกกับเพื่อนใหม่พร้อมมื้อเที่ยงจากทาง ส.น.ท.ฝ. อีกด้วย💭 รายละเอียดงาน ดังนี้ 💭วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น.สถานที่ Parc de la Tête d'or เมือง Lyon10.00 [...]

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

📢📢 ประกาศสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ฉบับที่ 3/2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3-2564-ประกาศแต่งตั้งคณะกกต