Live in France

การชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าในฝรั่งเศส

นางสาว รุจีลักษณ์ สีลาเขต(Doctoral school of French and comparative literatures, Faculty of Arts, Sorbonne University) การชำระค่าน้ำประปาในฝรั่งเศส การชำระค่าน้ำประปาในฝรั่งเศสในกรณีที่พักส่วนบุคคล (อพาร์ตเมนต์,หอพักส่วนบุคคล,ห้องเช่าในบ้าน ฯลฯ) โดยปกติแล้วเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของที่พักอาศัย(ผู้ถือกรรมสิทธิ์) นักเรียนผู้เช่าที่พักจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าน้ำประปาด้วยตนเอง การชำระค่าไฟฟ้าในฝรั่งเศส การชำระค่าไฟฟ้าในฝรั่งเศส ในกรณีที่พักส่วนบุคคล (อพาร์ตเมนต์,หอพักส่วนบุคคล,ห้องเช่าในบ้าน ฯลฯ) นักเรียนผู้เช่าที่พักอาศัยจะต้องเป็นผู้ดำเนินเรื่องติดต่อการไฟฟ้าฝรั่งเศส (EDF -- Électricité de France) ด้วยตนเอง มีวิธีดำเนินการให้เลือกดังนี้   ทางเลือกที่ 1 ติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าฝรั่งเศส (EDF) ในเขตที่พักอาศัยของตน ทางเลือกที่ 2 ดำเนินเรื่องออนไลน์ การติดต่อ (ใช้คำค้น EDF ตามด้วยรหัสไปรษณีย์หรือหมายเลขเขตที่อยู่) จากเว็บไซต์ https://particulier.edf.fr/en/home.html เอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียน ภาพถ่ายมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมหมายเลขที่ชัดเจน เอกสารยืนยันที่อยู่ของตนเอง เช่น เอกสารการเช่าบ้าน (attestation de loyer), สัญญาเช่าบ้าน (contrat de location) passport หรือเอกสารที่ใช้แทน visa ใบเสร็จค่าไฟจากผู้เช่าเดิม (ถ้ามี) หมายเลขบัญชีธนาคาร(RIB) ลดความยุ่งยากด้วยการลงทะเบียนด้วยตนเองในเว็บไซตฺ์ (ไปที่ column: my [...]

การขอเงินอุดหนุนค่าที่อยู่อาศัย (Aide au Logement Étudiant) จาก CAF

นายยุทธนา ฤทธิ์ทวี (Doctoral School of Oncology, Université Paris-Saclay) CAF คืออะไร? CAF หรือ Caisse d’Allocations Familiales คือหนึ่งในองค์กรภาครัฐที่ตั้งขึ้นเพื่อดูแลรัฐสวัสดิการ ทำหน้าที่ช่วยเหลือเงินอุดหนุนค่าที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส โดยที่ไม่จำกัดสัญชาติ ทั้งนี้ CAF จะช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยราว 30 – 50 % ของค่าเช่าที่พัก โดยประเมินจากรายได้ ขนาดห้อง และ จำนวนบุคคลที่เราต้องดูแล (หากเราไม่มีรายได้ อยู่ในห้องขนาดเล็ก หรือ มีบุตรที่อาศัยอยู่ด้วยและต้องดูแล ก็จะได้ความช่วยเหลือในสัดส่วนที่มากกว่า) ใครสามารถขอเงินค่าอุดหนุนได้บ้าง ผู้สมัครจะต้องมีชื่อเป็นผู้เช่าห้องพักเอง หรือเป็นผู้เช่าร่วม (การเช่าห้องต่อผู้เช่าคนอื่น (sous-location) จะไม่สามารถขอเงินอุดหนุนจาก CAF ได้ เนื่องจากสัญญาเช่าจะต้องเป็นชื่อของผู้ที่ยื่นขอเงินค่าอุดหนุน) หากเป็นผู้เช่าร่วม (collocation)ให้ยื่นเอกสารขอ CAF แยกกัน ผู้สมัครจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ให้เช่า (ไม่ใช่คนในครอบครัว เช่น สามี-ภรรยา) และมีเจ้าของบ้านที่ให้เช่าบ้านอย่างถูกกฎหมายและเป็นผู้เสียภาษีให้แก่รัฐบาลฝรั่งเศสอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกปี ผู้สมัครจะต้องมี long-term resident permit และอาศัยในประเทศฝรั่งเศสอย่างถูกกฎหมาย ข้อควรรู้ก่อนการสมัครขอ [...]

การประกันสุขภาพเมื่อมาศึกษาในฝรั่งเศส

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) ประเทศฝรั่งเศสเป็นรัฐสวัสดิการ ที่มีระบบประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองรักษาพยาบาล จัดว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป สำหรับนักศึกษาที่มาศึกษาในฝรั่งเศส เรื่องประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่ชวนปวดหัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ในปีการศึกษา 2561-2562 เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษา ซึ่งจะเข้าที่อยู่ตัวในปี 2563    ในชั้นต้นนี้ ขอทำความเข้าใจกับศัพท์เรื่องประกันสุขภาพก่อน ประกันสุขภาพหลักและประกันสุขภาพเสริม 1.ประกันสุขภาพหลัก หรือที่รู้จักกันในนามว่า Sécurité sociale ซึ่งแท้จริงแล้ว  คำนี้หมายถึงกองทุนประกันสังคมซึ่งครอบคลุมสวัสดิการหลายอย่าง และหนึ่งในนั้นคือ สวัสดิการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย หน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องกองทุนรักษาพยาบาลนี้คือ Caisse d’Assurance Maladie เรียกสั้นๆว่า CPAM แต่ละเขตจะมี CPAM ประจำเขต  ผู้ที่ทำงานมีรายได้ทุกคน   รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกงาน หรือทำงานในห้องทดลอง จะต้องจ่ายเบี้ยประกันสังคม หัก ณ ที่จ่ายโดยนายจ้าง และมีสิทธิได้รับประกันสุขภาพ Securité Sociale ด้วย นักศึกษาต่างชาติมักจะรู้จักสวัสดิการรักษาพยาบาลตัวนี้   ในชื่อของบัตรเขียว Carte Vitale   ซึ่งรัฐออกให้แก่ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง ทั้งคนทำงาน คนว่างงาน และนักศึกษา บัตรนี้เก็บข้อมูลสิทธิในการรักษาพยาบาลเพื่อใช้แสดงต่อสถานพยาบาลเวลาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ข้อมูลจะถูกส่งตรงไปที่  CPAM   เพื่อขอคืนเงินค่ารักษาพยาบาลทำให้ไม่ต้องกรอกเอกสาร   [...]

การใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

ศรัณย์ ป่านแก้ว (Center of Immunology Marseille Luminy,  Aix-Marseille University) หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ นอกจากปัจจัยสี่อันได้แก่ อาหาร น้ำ ที่อยู่ และเครื่องนุ่งห่มแล้ว ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการอยู่ในสถานที่ที่ไม่รู้จัก ในวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย และภาษาที่ไม่เข้าใจ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยแก้สถานการณ์เหล่านี้ได้ ระบบการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของประเทศฝรั่งเศสจะมีลักษณะเดียวกับประเทศไทย โดยมีผู้ให้บริการหลักๆอยู่ 3 ค่ายได้แก่ SFR, Orange และ Bouygues ค่าบริการเริ่มต้นตั้งแต่ 5 ถึง 50 ยูโร โดยมักจะขึ้นอยู่กับปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ได้ต่อเดือนเป็นหลัก นอกจากนี้ก็ยังมีผู้บริการรายย่อย เช่น RED by SFR, Free, Sosh และ La poste เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีสัดส่วนค่าบริการต่อปริมาณอินเตอร์ที่ใช้งานได้สูงกว่าค่ายใหญ่ แต่ก็จะมีพื้นที่สัญญาณที่ครอบคลุมน้อยกกว่า รูปแบบการให้บริการโทรศัพท์มือถือเองก็จะมีอยู่สองรูปแบบคือ แบบเติมเงิน และแบบรายเดือน ซิมมือถือ (SIM) แบบเติมเงินสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ ร้าน Bureau [...]