Scroll to top

Catégorie : ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำวาระปี 2559/2560 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวอรวรรณ์ อัมพร นายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วย นางสาวณิชามน เนลลี่ ริจนา รองนายกฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ นางสาวสุจินดา สัตยาพร เลขานุการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา และที่จะดำเนินการในปี 2560โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผลงานของนักเรียนนักศึกษาไทยในฝรั่งเศสที่หลากหลาย และมุ่งกระชับความสามัคคีในหมู่สมาชิก รวมทั้งให้จัดเวทีการแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างกัน ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้แทนสมาคมฯ ถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมในอนาคต ทั้งการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมเพื่อกระชับสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทย โดยไม่ให้มุ่งเน้นแต่กิจกรรมทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่ให้รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนไทยได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ทางเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้คำปรึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมของทางสมาคมฯ หลังการพบปะหารือ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเช็คเงินสดมูลค่า 1000 ยูโร (หนึ่งพันยูโร) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ในปี […]

By orawan aumporn

octobre 7, 2017

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

      เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระโอกาสครบ ๑๐๐ วัน ของการเสด็จสวรรคต ณ Les Salons Vianey Paris.

By orawan aumporn

octobre 7, 2017

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

      เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙​ ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ส.น.ท.ฝ. นำโดยนางสาวอรวรรณ์ อัมพร นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จัดขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส

By orawan aumporn

octobre 7, 2017

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำวาระปี 2558/2559 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

      เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. ฯพณฯ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับนายเอกชัย มาตวงศ์ นายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ อีก 4 คน เพื่อรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา และที่จะดำเนินการในปี 2559 โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผลงานของนักเรียนนักศึกษาไทยในฝรั่งเศสที่หลากหลาย และมุ่งกระชับความสามัคคีในหมู่สมาชิก รวมทั้งให้จัดเวทีการแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างกัน      ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้แทนผู้แทนสมาคมฯ ถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมในอนาคต โดยให้มุ่งเน้นไม่เฉพาะแต่ด้านวิชาการเท่านั้น แต่ให้เป็นเวทีที่สมาชิกจะสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อคิดดี ๆ ของการใช้ชีวิตนักเรียนในฝรั่งเศส รวมถึงอาจนำเสนอสถาบันที่เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศสและแนวทางร่วมมือกับประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมจะเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาของทางสมาคมฯ เพื่อบรรยายให้สมาชิกได้รับทราบความเป็นไป หรือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศไทย รวมทั้งตอบคำถามที่นักศึกษาอาจมีในด้านต่าง ๆ ด้วย […]

By orawan aumporn

octobre 7, 2017