Live in France

รายชื่อนักแปล

รายชื่อผู้แปลที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลฝรั่งเศส Traducteurs Assermentés

หอพักในกำกับของหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศส

หอพักในกำกับของหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศส

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันฝรั่งเศส

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันฝรั่งเศส

การเดินทางด้วยจักรสาธารณะ (Vélib) ภายในเมืองปารีส

การเดินทางด้วยจักรสาธารณะ (Vélib) ภายในเมืองปารีส

การเปิดบัญชีธนาคารในฝรั่งเศส

การเปิดบัญชีธนาคารในฝรั่งเศส

ภาษีที่อยู่อาศัย (Taxe d’habitation)

ภาษีที่อยู่อาศัย (Taxe d’habitation)

การขอเงินอุดหนุนค่าที่อยู่อาศัย (Aide au Logement Étudiant) จาก CAF

การขอเงินอุดหนุนค่าที่อยู่อาศัย (Aide au Logement Étudiant) จาก CAF

การเช่าหอพักในประเทศฝรั่งเศส

การเช่าหอพักในประเทศฝรั่งเศส

การส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนในฝรั่งเศส

การส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนในฝรั่งเศส

การประกันสุขภาพเมื่อมาศึกษาในฝรั่งเศส

การประกันสุขภาพเมื่อมาศึกษาในฝรั่งเศส