Live in France

การประกันสุขภาพเมื่อมาศึกษาในฝรั่งเศส

การประกันสุขภาพเมื่อมาศึกษาในฝรั่งเศส

การหาหอพักในฝรั่งเศส (หอพักเอกชน)

การหาหอพักในฝรั่งเศส (หอพักเอกชน)

การสมัครสมาชิกโทรศัพท์มือถือและการให้บริการอินเทอร์เน็ต

การสมัครสมาชิกโทรศัพท์มือถือและการให้บริการอินเตอร์เน็ต

การชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าในฝรั่งเศส

การชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าในฝรั่งเศส

การเดินทางภายในเมือง PARIS

การเดินทางภายในเมือง PARIS

การหาหอพักในกำกับของหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศส

หอพักในกำกับของหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศส