Live in France

การใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

ศรัณย์ ป่านแก้ว (Center of Immunology Marseille Luminy,  Aix-Marseille University) หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ นอกจากปัจจัยสี่อันได้แก่ อาหาร น้ำ ที่อยู่ และเครื่องนุ่งห่มแล้ว ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการอยู่ในสถานที่ที่ไม่รู้จัก ในวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย และภาษาที่ไม่เข้าใจ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยแก้สถานการณ์เหล่านี้ได้ ระบบการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของประเทศฝรั่งเศสจะมีลักษณะเดียวกับประเทศไทย โดยมีผู้ให้บริการหลักๆอยู่ 3 ค่ายได้แก่ SFR, Orange และ Bouygues ค่าบริการเริ่มต้นตั้งแต่ 5 ถึง 50 ยูโร โดยมักจะขึ้นอยู่กับปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ได้ต่อเดือนเป็นหลัก นอกจากนี้ก็ยังมีผู้บริการรายย่อย เช่น RED by SFR, Free, Sosh และ La poste เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีสัดส่วนค่าบริการต่อปริมาณอินเตอร์ที่ใช้งานได้สูงกว่าค่ายใหญ่ แต่ก็จะมีพื้นที่สัญญาณที่ครอบคลุมน้อยกกว่า รูปแบบการให้บริการโทรศัพท์มือถือเองก็จะมีอยู่สองรูปแบบคือ แบบเติมเงิน และแบบรายเดือน ซิมมือถือ (SIM) […]

การเปิดบัญชีธนาคารในฝรั่งเศส

นายมารุตพงศ์ ภู่อ่ำ (Faculty of Science, Sorbonne University) นางสาว รุจีลักษณ์ สีลาเขต (Faculty of Arts, Sorbonne University)

ขั้นตอนการหาที่พักเอกชนในประเทศฝรั่งเศส

หอพักเอกชน Rujeeluck Seelakat (Faculté des Lettres, Sorbonne Université)

ขั้นตอนสำรองหอพักรัฐบาลสำหรับนักศึกษา (Crous)

 Surasak Pradapthoy  (Faculté des Lettres, Université Lyon II)

รายชื่อนักแปล

รายชื่อผู้แปลที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลฝรั่งเศส Traducteurs Assermentés

หอพักในกำกับของหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศส

หอพักในกำกับของหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศส

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันฝรั่งเศส

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันฝรั่งเศส

การเดินทางด้วยจักรสาธารณะ (Vélib) ภายในเมืองปารีส

การเดินทางด้วยจักรสาธารณะ (Vélib) ภายในเมืองปารีส

การเปิดบัญชีธนาคารในฝรั่งเศส

การเปิดบัญชีธนาคารในฝรั่งเศส

ภาษีที่อยู่อาศัย (Taxe d’habitation)

ภาษีที่อยู่อาศัย (Taxe d’habitation)