BLOG

ระบบการศึกษาฝรั่งเศส (ระดับอุดมศึกษา)

ระบบการศึกษาฝรั่งเศส (ระดับอุดมศึกษา)

การประกันสุขภาพเมื่อมาศึกษาในฝรั่งเศส

การประกันสุขภาพเมื่อมาศึกษาในฝรั่งเศส

ระบบการศึกษาฝรั่งเศส (ก่อนวัยเรียน-มัธยมศึกษาตอนปลาย)

ระบบการศึกษาฝรั่งเศส (ก่อนวัยเรียน-มัธยมศึกษาตอนปลาย)

OFII : อยู่ฝรั่งเศสด้วยวีซ่าระยะยาว อย่าลืมรีบดำเนินการขอตรารับรองจาก OFII

อยู่ฝรั่งเศสด้วยวีซ่าระยะยาว อย่าลืมรีบดำเนินการขอตรารับรองจาก OFII เขียนโดย ณภัทร สัตยุตม์

การหาหอพักในฝรั่งเศส (หอพักเอกชน)

การหาหอพักในฝรั่งเศส (หอพักเอกชน)

การสมัครสมาชิกโทรศัพท์มือถือและการให้บริการอินเทอร์เน็ต

การสมัครสมาชิกโทรศัพท์มือถือและการให้บริการอินเตอร์เน็ต

การชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าในฝรั่งเศส

การชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าในฝรั่งเศส

ค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศฝรั่งเศส

ค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศฝรั่งเศส

การเดินทางภายในเมือง PARIS

การเดินทางภายในเมือง PARIS

การหาหอพักในกำกับของหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศส

หอพักในกำกับของหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศส