Author - Bhobnibhit CHATMANEERUNGCHAROEN

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. บทนำ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับทุกคนที่ประสงค์จะลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก") ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาคม") 2. ลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย สมาคมมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกดังต่อไปนี้ : ชื่อ - นามสกุลที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่รหัสไปรษณีย์ของที่พำนักในประเทศฝรั่งเศสคณะหรือสาขาที่ศึกษาชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศสปีแรกที่เข้าศึกษาในประเทศฝรั่งเศสปีที่สำเร็จการศึกษาแหล่งที่มาของทุนการศึกษา สำเนาเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียน ( certificat d’inscription หรือ certificat de scolarité )  หรือ บัตรนักศึกษา หรือเอกสารอื่นใดที่รับรองสถานะนักศึกษาหรือสถานะนักวิจัยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาคม 3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  ในบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจะไม่ถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้มอบไว้ให้กับสมาคมโดยสมัครใจ ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอาจถูกแบ่งปันหรือถ่ายโอนไปยังบุคคลหรือองค์กรอื่นได้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น กล่าวคือ สมาคมอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกับบุคคลหรือองค์กรอื่น ที่จะช่วยให้สมาคมบรรลุภารกิจต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่านั้น  นอกเหนือจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลหรือองค์กรอื่นในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล สมาคมมีสิทธิใช้ข้อมูลของสมาชิกเพื่อ : ดำเนินการสมัครสมาชิกตอบคำถามและดำเนินการตามคำขอของสมาชิกเก็บข้อมูลการเป็นสมาชิกส่งข่าวความเคลื่อนไหว คำเชิญ หรือการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อวางแผนกิจกรรมต่าง ๆวิเคราะห์ฐานสมาชิกและปรับปรุงกิจกรรมของสมาคมให้ดียิ่งขึ้น 4: การควบคุมข้อมูลโดยสมาชิก ในบทบัญญัติมาตรา 15, 16, 17, 18 และ 19 ของ European Regulation 2016/679 ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลสามัญที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวโดยเสรี [...]

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Article 1 : Préambule Cette politique de confidentialité s’applique à toutes personnes lors de leur inscription en but de devenir membre actif (ci-après nommé « l’adhérent » ou « vous ») de l’Association des étudiants thaïlandais en France (ci-après nommé « l’Association » ou « nous »). Article 2 : Nature des données collectées  Afin de bien mener les activités de l’Association, les renseignements de caractère personnel [...]

การประกวดคลิปวิดีโอสำหรับเยาวชนสัญชาติไทย ในหัวข้อ โลกหลังโควิด (le monde de l’après-covid) 📹

  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยโดยความร่วมมือกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ (ATPF)... Posted by Ambassade de France en Thaïlande สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย on Monday, 19 July 2021  

A.E.T.F. PRESIDENT APPLICATION 2021

“ A.E.T.F. PRESIDENT APPLICATION 2021 เปิดรับสมัครแล้ว !! ” . สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเป็นนายกสมาคมฯประจำปี 2021-2022 โดยผู้ที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ pr.aetf@gmail.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ไม่จำกัดแบบฟอร์มใบสมัคร) . . ไม่สำคัญว่าคุณจะเรียนด้านไหนหรือสายอะไร แต่หากคุณพร้อมที่จะมาร่วมทำงานกับเรา ร่วมเรียนรู้ แบ่งปันความคิด ร่วมเปิดโลกทรรศ์และมุมมองใหม่ ๆ ทักษะการทำงานร่วมกับองค์กร การติดต่อประสานงาน ... โอกาสนี้ มาถึงคุณแล้ว มาร่วมค้นคว้าประสบการณ์การทำงานดีๆแบบนี้กับเรา THIS IS YOUR SHOWTIME . . รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ แล้วพบกันค่ะ . สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ http://aetf-online.com/