Auteur : AETF

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำวาระปี 2560/2561 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2561 เวลา 17.00 น นางสาวกาญจนา องคศิลป์ นายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วย นางสาวกันยานาถ จันทร์พินิจรัตน์ เลขานุการ และกรรมการฝ่ายกฎหมาย และนางสาวจิรญา คีรีรัฐนิคม เหรัญญิก เป็นตัวแทนคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา และที่จะดำเนินการในปี 2561โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผลงานของนักเรียนนักศึกษาไทยในฝรั่งเศสที่หลากหลาย และมุ่งกระชับความสามัคคีในหมู่สมาชิก รวมทั้งให้จัดเวทีการแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างกัน อีกทั้งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯกับสมาคมฯ และการยินดีให้การสนับสนุนกับสมาคมไทยในประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้เรื่องแนวโน้มการลงทุนระหว่างบริษัทของฝรั่งเศสที่จะไปลงทุนที่ประเทศไทย ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้แทนสมาคมฯ ถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมในอนาคต ทั้งการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมเพื่อกระชับสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทย โดยไม่ให้มุ่งเน้นแต่กิจกรรมทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่ให้รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนไทยได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ทางเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้คำปรึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมของทางสมาคมฯ หลังการพบปะหารือ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเช็คเงินสดมูลค่า 500 ยูโร (ห้าร้อยยูโร) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ในปี…

Par AETF 28 juillet 2018 0

ATPER 2018 CONFERENCE

  The Association of Thai Professionals in European Region (ATPER) สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป  จะจัดการประชุม ATPER 2018 CONFERENCE  ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์   จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเข้าร่วมเสนองานวิจัยหรือโครงการในหัวข้อ “Thailand Digital Health and Smart Society Development ”   ท่านที่สนใจ สามารถส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือโครงการ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทางผู้จัดงานจะคัดเลือกงานวิจัยหรือข้อเสนอโครงการและแจ้งยืนยันให้ท่านทราบทางอีเมล ท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัยหรือโครงการ ทางผู้จัดงานจะเป็นผู้รับผิดชอบที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ตามจริง ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ ที่นี่ หรือ  contact@atper.eu      

Par AETF 6 mars 2018 0