Mission

ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ ความสามัคคีในหมู่นักเรียนไทย สร้างแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานด้านวิชาการ และ พัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส และนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส

ยุทธศาสตร์การบริหารงานประจำปี 2561-2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ 

จัดทำแหล่งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรม การศึกษา การใช้ชีวิตในประเทศฝรั่งเศส รวมถึงสาระความรู้เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส ที่ www.aetf-online.com เพื่อเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ แบ่งแยกตามหัวข้อ สืบค้นง่าย อันจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนไทยในฝรั่งเศส ผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อและบุคคลทั่วไป

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์

ส่งเสริมให้แต่ละเมืองจัดกิจกรรมตามศักยภาพ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักเรียนไทย ตลอดจนชาวไทยในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆ โดยจัดให้มีตัวแทนแต่ละเมืองเป็นผู้ประสานงานกับสมาคม ในการจัดเตรียมข้อมูลและความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งนี้สมาคมจะเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงบประมาณ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและงานสัมมนาวิชาการ

จัดงานงานประชุมวิชาการของนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. สนับสนุนให้นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสและประเทศใกล้เคียง ได้มีเวทีในการพัฒนาทักษะในการเสนอผลงานการศึกษาและการวิจัย ในรูปของบทความทางวิชาการและการนำเสนอผลงาน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการในการศึกษาวิจัย ในสาขาที่ตนกำลังศึกษาอยู่และสาขาอื่นๆ
  2. สนับสนุนให้นักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสได้ถ่ายทอดประสบ การณ์ แนวคิด หลักการใช้ชีวิต และแนวทางการนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศไทย ต่อนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ประเทศใกล้เคียง ตลอดจนผู้สนใจที่เข้าร่วมการประชุม
  3. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส และนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงข้อบังคับและออกระเบียบบริหารงานภายในของสมาคมฯ

ปรับปรุงข้อบังคับและออกระเบียบการบริหารงานภายในให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้การดำเนินการนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับสมาคมเดิม เนื่องจากได้รับความยินยอมจากหนึ่งในสามของสมาชิกสมาคม* เพื่อให้ได้ข้อบังคับและระเบียบการบริหารงานที่มีความชัดเจน รัดกุม ครอบคลุม   และมีความสอดคล้องกับบริบทของสมาคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การบริหารงานสมาคมมีความต่อเนื่อง ยั่งยืน