History

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) แต่เดิมใช้ชื่อว่า สามัคยานุเคราะห์สมาคม (ส.ย.า.ม.) Association Siamoise d’Intellectualité et d’Assistance Mutuelle (S.I.A.M.) ซึ่งมีความหมายว่า สมาคมสยามเพื่อภูมิปัญญาและอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน โดยได้ทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา ขึ้นดำรงตำแหน่งสภานายกกิตติมศักดิ์

จากรายนามและรายพระนามของนายกสมาคมเท่าที่รวบรวมมาได้จะพบว่า สมาคมได้มีการดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอดจนถึงพ.ศ. 2479 ขาดช่วงไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้มีการรวมตัวกันอีกครั้งภายใต้ชื่อสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อพ.ศ. 2492

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสได้ดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอดโดยไม่มีสถานะนิติบุคคลตามกฎหมาย จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2529 นายสุวิทย์ มังกร ประธานคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯในขณะนั้นได้ทำการยื่นขอจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามกฏหมายว่าด้วยสมาคมของประเทศฝรั่งเศส (กฏหมายฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1901) โดยคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯได้ร่วมลงนามในเอกสารสำคัญเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2529 และได้ยื่นเอกสารดังกล่าว ต่อเจ้าหน้าที่ของประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2529 พร้อมทั้งได้ประกาศรับรองการก่อตั้งสมาคมฯ ในหนังสือราชการของประเทศ ฝรั่งเศส ฉบับที่1 ประจำปี ค.ศ. 1987 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2530

อนึ่ง การจดทะเบียนการก่อตั้งดังกล่าว เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ ประจำปีพุทธศักราช 2517 ซึ่งได้มีการขอมติในที่ประชุม ณ เมือง Tours เมื่อวันที่ 1-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 โดยมีการรับรองในที่ประชุมให้ดำเนินการเรื่องนี้ได้อีกทั้งได้มีการแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับสมาคมฯฉบับที่ใช้อยู่เดิม ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส พร้อมทั้งได้รับการแปลจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อใช้ในการดำเนินงานการจดทะเบียนก่อตั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯประจำปี พ.ศ. 2529 ได้นำมาเป็นหลักฐาน และใช้กฎข้อบังคับสมาคมฯที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้ผ่านการรับรองของที่ประชุมสามัญ ณ เมือง Tours ดังกล่าว เป็นข้อบังคับฉบับของสมาคมฯ

Déclaration á la préfecture de police de Paris

Nom : Association des Étudiants thaïs en France (A.E.T.F.)

Objet : encourager la solidarité entre les membres de l’association et les thailandais aussi bien en France qu’en Thaïlande et à l’étranger.

Siège social : 19, Rue Monsieur, 75007 Paris.

Date de la déclaration : 10 décembre 1986

Date de la parution : Journal officiel de la République Française du 7 janvier 1987

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสได้รับการจดทะเบียนอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2552

โดยคณะกรรมการชุดที่มีนายพงศกร สรรค์วิทยากุล เป็นนายกสมาคม ตามรายละเอียดดังนี้

Déclaration á la préfecture de Gironde

Nom : Association des Étudiants thaïlandais en France sous le patronage de sa majesté le Roi

R.N.A. : W332009351

Siège social : 140, Cours de l’Argonne, 33000 Bordeaux

Date de la déclaration : 22 octobre 2009

Date de la parution : Journal officiel de la République Française du 31 octobre 2009

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสได้รับการจดทะเบียนครั้งหลังสุดเมื่อ พ.ศ. 2556

โดยคณะกรรมการชุดที่มีนายศิระณัฐ วิทยาธรรมธัช เป็นนายกสมาคม การจดทะเบียนในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ให้ใช้สถานทูตเป็นที่ทำการสมาคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Déclaration á la préfecture de police de Paris

Nom : Association des Etudiants Thaïlandais en France sous le patronage royal

R.N.A. : W751220119

Siège social : L’ambassade royale de Thailande, 8, rue Greuze, 75116 Paris

Date de la déclaration : 4 avril 2013

Date de la parution : Journal officiel de la République Française du 22 juin 2013

ตั้งแต่สมาคมนักเรียนไทยฯได้เริ่มก่อตั้งจนถึงทุกวันนี้ (พ.ศ. 2556) เป็นเวลา 90 ปี
มีประธานคณะบริหารงานสมาคมฯเท่าที่สืบค้นได้ดังต่อไปนี้
(เมืองในวงเล็บคือเมืองที่นายกสมาคมท่านนั้นศึกษา)

Association Siamoise d’Intellectualité et d’Assistance Mutuelle (S.I.A.M.)
พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ขณะดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระ เจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา)
พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) ม.จ.เจริญใจ จิตรพงศ์ (สภานายก)
พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) นายปรีดี พนมยงค์ (สภานายก) (Paris)
พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) นายปรีดี พนมยงค์ (สภานายก) (Paris)

Association des Etudiants Thaïs en France (A.E.T.F.)
(เมืองในวงเล็บคือเมืองที่นายกสมาคมท่านนั้นศึกษา)

พ.ศ. 2479 (ค.ศ. 1937) นายเสริม วินิจฉัยกุล (เลขานุการ) (Paris)
พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) น.ท.บัว ศิริทรัพย์ (นายก)
พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) พ.ท.บัญชา มินทรขินทร์ (นายก)
พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) นางจิตรเกษม สีบุญเรือง (นายก) (Paris)
พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) พ.ต.สุเทพ สุวรรณิน (นายก)
พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) นายเฉลิมชัย วสีนนท์ (นายก) (Paris)
พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) นายวรวาร วาระศิริ (นายก)
พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) นายศรีภูมิ ศุขเนตร (ประธาน) (Paris)
พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) นายไสว มงคลเกษม (ประธาน) (Paris)
พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) นายเจตน์ สุจริตกุล (ประธาน)
พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) นายอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ (ประธาน) (Caen)
พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) นายโกเมน ภัทรภิรมย์ (ประธาน) (Paris)
พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) นางสาววรสุลิศรี ภักดีกุล (ประธาน)
พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) นายกิตติ อยู่โพธิ์ (ประธาน) (Caen)
พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) นายธงชัย ยศพล (ประธาน)
พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) นายสุรพล ราชภัณฑารักษ์ (ประธาน) (Toulouse)
พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) นายธีรพงษ์ สุทธินนท์ (กรรมการรักษาการแทนนายกสมาคม) (Paris)
พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) นายธีรพงษ์ สุทธินนท์ (นายกสมาคม) (Paris)
พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) นางสาวเยาวลักษณ์ เจริญรัฐ (นายกสมาคม)
พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) นายชัยพร พิบูลศิริ (นายกสมาคม) (Paris)
พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) นายพีรพันธุ์ พาลุสุข (ประธาน) (Paris)
พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) นายไพโรจน์ ตุลยนิษกะ (ประธาน)
พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) นายประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ (ประธาน)
พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) นายปรัชญา ศรีธัญรัตน์ (ประธาน)
พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) นายสุวิทย์ มังกร (ประธานคณะกรรมการ)
พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) นายวิชัย สังข์ประไพ (ประธานคณะกรรมการบริหารงาน) (Paris)
พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) นายกอบชัย เดชหาญ (ประธานคณะกรรมการ) (Paris)
พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) เรืออากาศตรี พาห์รณ สงวนโภคัย (ประธานคณะกรรมการ) (Paris)
พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ร้อยตรี พีรพล สงนุ้ย (ประธาน) (Paris)
พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) นายชาญชัย โฉมทองดี (ประธานคณะกรรมการ)
พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) นางสาวผ่องพรรณ สุวรรณนันท์ (ประธานคณะกรรมการ) (Paris)
พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) นางสาวผ่องพรรณ สุวรรณนันท์ (ประธานคณะกรรมการ) (Paris)
พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) นายสุชาติ เงินท้วม (ประธานคณะกรรมการ)
พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) นายสำรี มั่นเขตต์กรน์ (ประธานคณะกรรมการ) (Paris)
พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) นายอรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ (ประธานคณะกรรมการ) (Paris)
พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) นายอรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ (ประธานกรรมการ) (Paris)
พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) นายอุทัย อาทิเวช (ประธานกรรมการ) (Paris)
พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) นายชัชดนัย มุสิกไชย (ประธานกรรมการ)
พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) นายสมศักดิ์ โง้ววัฒนา (ประธานสมาคมฯ) (Paris)
พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) นายสมศักดิ์ โง้ววัฒนา (ประธานสมาคมฯ) (Paris)
พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) นายประมวล บุญกาญจน์วนิชา (ประธานสมาคมฯ) (Paris)
พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) นายสมจิตต์ ปาละกาศ (ประธานสมาคมฯ) (Tours)
พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล (นายกสมาคมฯ) (Toulouse)
พ.ศ. 2547-48 (ค.ศ. 2004-05) นางสาววันรัก สุวรรณวัฒนา (นายกสมาคมฯ) (Paris)
พ.ศ. 2548-49 (ค.ศ. 2005-06) นายจงกล คำไล้ (นายกสมาคมฯ) (Bordeaux)
พ.ศ. 2549-50 (ค.ศ. 2006-07) นายปิติณัตต์ ตรีวงศ์ (นายกสมาคมฯ) (Grenoble)
พ.ศ. 2551-52 (ค.ศ. 2008-09) นายอัตรา ขุนทองจันทร์ (นายกสมาคมฯ) (Lyon)
พ.ศ. 2552-53 (ค.ศ. 2009-10) นายพงศกร สรรค์วิทยากุล (นายกสมาคมฯ) (Bordeaux)
พ.ศ. 2553-54 (ค.ศ. 2010-11) นายรุ่งโรจน์ เจริญไทย (นายกสมาคมฯ) (Saint-Étienne)
พ.ศ. 2554-55 (ค.ศ. 2011- 12) นายเชาว์ลิต แจ้งอักษร (นายกสมาคมฯ) (Nantes)
พ.ศ. 2555-56 (ค.ศ. 2012-13) นายเอกรัชต์ โตสมบุญ (นายกสมาคมฯ) (Rennes)
พ.ศ. 2556-57 (ค.ศ. 2013-14) นายศิระณัฐ วิทยาธรรมธัช (นายกสมาคมฯ) (Toulouse)
พ.ศ. 2557-58 (ค.ศ. 2014-15) นายธนัตถ์ จันทวาท (นายกสมาคมฯ) (Nantes)
พ.ศ. 2558-59 (ค.ศ. 2015-16) นายเอกชัย มาตวงศ์ (นายกสมาคมฯ) (Paris)
พ.ศ. 2559-60 (ค.ศ. 2016-17) นางสาวอรวรรณ์ อัมพร (นายกสมาคมฯ) (Perpignan)
พ.ศ. 2560-61 (ค.ศ. 2017-18) นางสาวกาญจนา องคศิลป์ (นายกสมาคมฯ) (Marseille)
พ.ศ. 2561-62 (ค.ศ. 2018-19) นางสาวชไมพร ปินไชย (นายกสมาคมฯ) (Toulouse)
พ.ศ. 2562-63 (ค.ศ. 2019-20) นางสาวณัฐธิดา อัตถทิพพหลคุณ (นายกสมาคมฯ) (Marseille)
พ.ศ. 2563-2564 (ค.ศ. 2020-2021) นายวรกิจ วรกิจพันธ์ (นายกสมาคมฯ) (Nice)
พ.ศ. 2564-2565 (ค.ศ. 2021-2022) สุรศักดิ์ ประดับถ้อย (นายกสมาคมฯ) (Lyon)
พ.ศ. 2565-2566 (ค.ศ. 2022-2023) นางสาวคุณัญญา บัวพรหมมาตร์ (นายกสมาคมฯ) (Rennes)