โครงการปฐมนิเทศนักเรียนไทยที่กำลังจะเดินทางมาศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2022

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนไทยที่กำลังจะเดินทางมาศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2022

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนไทยที่กำลังจะเดินทางมาศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2022 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Microsoft Teams) ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียนไทยลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 67 คน

โดยได้รับเกียรติจากคุณอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวให้โอวาท

ภายในการโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วยกิจกรรมการแนะนำสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ การแนะนำการเตรียมเอกสารและขั้นตอนการทำเอกสารราชการต่าง ๆ เมื่อมาถึงยังประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในแต่ละแคว้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศฝรั่งเศสต่อไปการจัดโครงการในครั้งนี้

สมาคมฯขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส และสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ มา ณ โอกาสนี้

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *