ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ กรุงปารีส คณะกรรมการเลือกตั้งได้จัดการเลือกตั้งนายกสมาคม ฯ คนใหม่ เพื่อให้การบริหารให้สมาคม ฯ บรรลุจุดประสงค์การทำงานเพื่อนักเรียนไทยในฝรั่งเศสและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยมี

นางสาวคุณัญญา บัวพรหมมาตร์

เป็นผู้ได้รับการรับรองจากสมาชิกสามัญปัจจุบันของสมาคม ฯ โดยคณะกรรมการเลือกตั้งและนางสาวคุณัญญา บัวพรหมมาตร์ จะเป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ คนที่ ๑๐๐ ของสมาคม ฯ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับที่-๒-๒๕๖๕-สมบูรณ์

Share this post