ระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

จากประกาศสมาคมฯ ฉบับที่ 1/2565 ณ วันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ (กกต.)

ขณะนี้ กกต. ได้ร่างระเบียบการเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ส.น.ท.ฝ. จะใช้พื้นที่ของสมาคมฯประชาสัมพันธ์ระเบียบที่จะปรับใช้กับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำปี 2565 นี้ ตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง-ฉบับที่-๑-๒๕๖๕-สมบูรณ์

Share this post