นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. บทนำ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับทุกคนที่ประสงค์จะลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”) ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาคม”)

2. ลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย สมาคมมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกดังต่อไปนี้ :

 • ชื่อ – นามสกุล
 • ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • รหัสไปรษณีย์ของที่พำนักในประเทศฝรั่งเศส
 • คณะหรือสาขาที่ศึกษา
 • ชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส
 • ปีแรกที่เข้าศึกษาในประเทศฝรั่งเศส
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา
 • แหล่งที่มาของทุนการศึกษา 
 • สำเนาเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียน ( certificat d’inscription หรือ certificat de scolarité )  หรือ บัตรนักศึกษา หรือเอกสารอื่นใดที่รับรองสถานะนักศึกษาหรือสถานะนักวิจัย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาคม

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 ในบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจะไม่ถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้มอบไว้ให้กับสมาคมโดยสมัครใจ ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอาจถูกแบ่งปันหรือถ่ายโอนไปยังบุคคลหรือองค์กรอื่นได้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น กล่าวคือ สมาคมอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกับบุคคลหรือองค์กรอื่น ที่จะช่วยให้สมาคมบรรลุภารกิจต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่านั้น 

นอกเหนือจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลหรือองค์กรอื่นในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล

สมาคมมีสิทธิใช้ข้อมูลของสมาชิกเพื่อ :

 • ดำเนินการสมัครสมาชิก
 • ตอบคำถามและดำเนินการตามคำขอของสมาชิก
 • เก็บข้อมูลการเป็นสมาชิก
 • ส่งข่าวความเคลื่อนไหว คำเชิญ หรือการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ
 • วิเคราะห์ฐานสมาชิกและปรับปรุงกิจกรรมของสมาคมให้ดียิ่งขึ้น

4: การควบคุมข้อมูลโดยสมาชิก

ในบทบัญญัติมาตรา 15, 16, 17, 18 และ 19 ของ European Regulation 2016/679 ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลสามัญที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวโดยเสรี สมาชิกมีสิทธิดังนี้ :

สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล : สมาชิกสามารถขอรับการเข้าถึง หรือขอรับข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับตัวสมาชิกซึ่งอยู่ในความครอบครองของสมาคม

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: สมาชิกสามารถคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่กระทบต่อการดำเนินการหลักของสมาคมได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของสมาคม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสมัครรับจดหมายข่าวของสมาคม) ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการใช้งานก่อนหน้านี้

สิทธิในการขอลบข้อมูล: การเพิกถอนความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่กระทบต่อการดำเนินการหลักของสมาคม จะส่งผลให้การเป็นสมาชิกรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวสมาชิกซึ่งอยู่ในความดูแลของสมาคมถูกลบโดยอัตโนมัติ 

สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง: ในกรณีที่สมาชิกพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านที่สมาคมบันทึกไว้ไม่ถูกต้อง สมาชิกมีสิทธิที่จะขอให้แก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันได้ ด้วยการแจ้งความประสงค์ของท่านไปยังที่อยู่อีเมลดังนี้ : pr.aetf@gmail.com  โดยสมาชิกจะได้รับแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้แจ้งความประสงค์

5: ระยะเวลาในการเก็บสำรองข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ขอสมัครเป็นสมาชิก หรือวันที่ขอต่ออายุสมาชิก แล้วแต่กรณี

6: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการรวบรวมและการประมวลผลข้อมูล

ตามบทบัญญัติมาตรา 5 ของ European Regulation 2016/679 การรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลของสมาชิกจะปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้:

 • หลักความถูกต้องตามกฎหมาย และความโปร่งใส: สมาคมสามารถรวบรวมและประมวลผลข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากสมาชิกที่เป็นเจ้าของข้อมูลเท่านั้น เมื่อใดก็ตามที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิกจะได้รับแจ้งสาเหตุของการรวบรวม จัดเก็บข้อมูล 
 • หลักวัตถุประสงค์ที่จำกัด: การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งกำหนดไว้ตามข้อ 3 ของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
 • หลักการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเท่าที่จำเป็น: เก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมโดยสมาคมเท่านั้น
 • หลักการจำกัดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล: ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ภายในระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งกำหนดไว้ตามข้อ 5 ของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
 • หลักความถูกต้องและการรักษาความลับของข้อมูลที่รวบรวมและประมวลผล: ผู้ควบคุมข้อมูลดำเนินการเพื่อรับประกันความสมบูรณ์และความลับของข้อมูลที่รวบรวม

7: เงื่อนไขเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการให้คำยินยอมในการใช้ข้อมูลของผู้เยาว์

ตามการถอดความเฉพาะของ European Regulation 2016/679 ตามรัฐบัญญัติลงวันที่ 6 มกราคม 1978 ของประเทศฝรั่งเศส ผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในวันที่สมัครเป็นสมาชิกไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้ปกครองของสมาชิกย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องที่กล่าวถึงในข้อ 4 ของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ต่อสมาคม เพื่อใช้สิทธิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8: การร้องเรียนและอุทธรณ์ไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจ

ก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ สมาชิกต้องร้องเรียนต่อสมาคมเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันฉันท์มิตร

ในกรณีที่ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้หรือเนื่องจากผลการตอบสนองไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ หรือไม่มีการตอบกลับใด ๆ และสมาชิกเห็นว่าสมาคมไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย สมาชิกสามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการประมวลผลข้อมูลและเสรีภาพแห่งชาติ (CNIL) ผ่านช่องทาง :

• ไปรษณีย์ : CNIL – Service des plaintes – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 หรือ

• เว็บไซต์ CNIL ได้ที่ https://www.cnil.fr/fr/plaintes

9: การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาบนเว็บไซต์ของสมาคม

สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานที่เหมาะสมของสมาคมตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมจะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากสมาชิกมิได้คัดค้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในเวลาสามเดือน ให้ถือว่าสมาชิกยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาษาไทยฉบับนี้เผยแพร่วันที่ 20 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ คำแปลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาษาไทยฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อความเข้าใจเท่านั้น

Share this post