ระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

จากประกาศสมาคมฯ ฉบับที่ 3/2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ (กกต.)

ขณะนี้ กกต. ได้ร่างระเบียบการเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ในปัจจุบันที่ไม่สามารถให้ทุกท่านเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ครบทุกท่าน เหตุเนื่องมาจากการแพร่กระจายของโรคระบาด COVID-19 ซึ่งทำให้มาตราการณ์การเดินทางไม่เอื้ออำนวยให้กับสมาชิคทุกท่าน ทั้งนี้ระเบียบใหม่การเลือกตั้งได้ประยุกค์ให้มีการใช้ระแบบ video conference เพื่อใช้สิทธิการโหวตเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ผสมกับการเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งตามปกติ

ทั้งนี้ ส.น.ท.ฝ. จะใช้พื้นที่ของสมาคมฯประชาสัมพันธ์ระเบียบที่จะปรับใช้กับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำปี 2564 นี้ ตามรายละเอียดดังนี้

ร่าง-ระเบียบเลือกตั้ง-64

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *