ประกาศการยืดสถานะการเป็นสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทวิสามัญ ของสมาคมฯ (ประจำปี 2563/2564)

ประกาศการยืดสถานะการเป็นสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทวิสามัญ ของสมาคมฯ (ประจำปี 2563/2564)

📢📢 ประกาศสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฉบับที่ 2/2564 ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

เรื่อง การยืดสถานะการเป็นสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทวิสามัญ ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

2-2564-ประกาศยืดสถานะสมาขิก

Share this post