Call for abstract (AETF Festival 2020)

Call for abstract (AETF Festival 2020)

(English version is here!)

สมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งบทคัดย่องานวิชาการสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันเวลาและสถานที่จัดงาน: วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส

นับตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. ๒๐๐๐ คำนิยาม “แอนโทรโปซีน” หรือยุคของมนุษย์ ได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใช้แยกยุคทางธรณีวิทยาขึ้นใหม่หลังจากยุคโฮโลซีนและเป็นคำนิยามที่ถูกวิพากษ์อยู่เสมอนับแต่นั้น ยุคแอนโทรโปซีนหมายถึงจุดสิ้นสุดของยุคทางธรณีวิทยายุคเก่า เนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก และมนุษย์เองที่เป็นผู้มีบทบาทก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนี้แต่เพียงผู้เดียว ข้อเท็จจริงและสถิติต่างๆ บ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพครั้งใหญ่ มิได้เป็นเพียงการเรียกร้องให้มนุษย์กลับมาทบทวนมุมมองต่างๆที่มีต่อโลกในบริบททางธรณีวิทยา เมื่อมนุษย์ใช้คำว่า “ยุคแอนโทรโปซีน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจวิกฤติสิ่งแวดล้อม เท่ากับมนุษย์ตระหนักถึงผลกระทบที่เรามีต่อโลกในปัจจุบันและกำลังหาหนทางรับมือและรับผิดชอบผลลัพธ์ที่ตามมา เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ (ส.น.ท.ฝ.) มีความตั้งใจจัดสัมมนาวิชาการแบบสหสาขาวิชานี้ขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ให้นักศึกษา นักวิชาการ ในสาขาวิชาต่างๆ สามารถถ่ายทอดความรู้และพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับยุคแอนโทรโปซีน รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของมนุษยชาติในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันต่อไป

หัวข้อและแนวคิดเบื้องต้นสำหรับการส่งบทคัดย่อการนำเสนอผลงาน : 

ตัวอย่างหัวข้อ (ในเบื้องต้น) สำหรับบทคัดย่อการนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับยุคแอนโทรโปซีนและวิกฤติสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย หรือการนำเสนอในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ

  • สาขาวิทยาศาสตร์และวิศกรรมศาสตร์ : พลังงานทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพและเคมีชีวภาพเพื่อความยั่งยืน
  • สาขาการบริการธุรกิจ: การทำธุรกิจ,โมเดลธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, เศรษฐกิจหมุนเวียน,เศรษฐกิจแบ่งปัน
  • สาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์: นโยบายสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อม, กฎหมายสากลสำหรับยุคแอนโทรโปซีน ( เช่น มนุษย์และสัตว์ในกรอบแนวคิดทางชีวการเมือง)
  • สาขาเศรษฐศาสตร์: เศรษฐศาสตร์เพือความกินดีอยู่ดีแบบยั่งยืน เศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศวิทยา แนวทางเศรษฐกิจสีเขียว
  • สาขาศิลปกรรมและสาขามนุษยศาสตร์: แนวคิดนิเวศสำนึกในศิลปกรรมและมนุษยศาสตร์, แนวคิดหลังมนุษยนิยม (สามารถนำเสนอเป็นเชิงเปรียบเทียบกับ แนวคิดมนุษยนิยม) และภาพแทนในศิลปกรรมและมนุษยศาสตร์, จริยศาสตร์ในบริบทแนวคิดหลังมนุษยนิยม (สามารถนำเสนอเป็นเชิงเปรียบเทียบกับ แนวคิดมนุษยนิยม) ในศิลปกรรมและมนุษยศาสตร์, ชีวศิลปะ ศิลปะกับระบบนิเวศ ฯลฯ

**คณะกรรมการ ส.น.ท.ฝ. ยินดีรับพิจารณาบทคัดย่อผลงานจากทุกสาขาวิชา**

บรรณานุกรมเบื้องต้น 

Bonneuil, Christophe, and Jean-Baptiste Fressoz. The Shock of the Anthropocene: the Earth, History, and Us. Verso, 2017.

Ellis, Erle C. Anthropocene: a Very Short Introduction. Oxford University Press, 2018.

Hamilton, Clive, et al. The Anthropocene and the Global Environmental Crisis: Rethinking Modernity in a New Epoch. Routledge, Taylor & Francis Group, 2015.

Lewis, Simon L., and Mark A. Maslin. Human Planet: How We Created the Anthropocene. Pelican, an Imprint of Penguin Books, 2018.

การส่งบทคัดย่อ:

กรุณาส่งบทคัดย่อความยาว ๓๐๐-๕๐๐ คำ ประกอบไปด้วย ชื่องานวิจัย, กรอบแนวคิดและรายละเอียดโดยย่อของงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้องานประชุมวิชาการ, คำสำคัญ หรือ คำค้น ที่เกี่ยวข้อง และประวัติโดยย่อของผู้ส่งผลงาน (โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล,ระดับการศึกษา, สถาบันที่สังกัด และหัวข้องานวิจัยในปัจจุบัน ความยาวทั้งสิ้น ๑๐๐ – ๒๐๐ คำ)  ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

ทีมงาน ส.น.ท.ฝ. จะประกาศผลและติดต่อกลับในกรณีที่บทคัดย่อได้รับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สามารถนำเสนอผลงานวิจัยได้หลายรูปแบบ เช่น การบรรยายปากเปล่า (PowerPoint)  การนำเสนอโปสเตอร์ การแสดง ภาพยนตร์สั้น และงานศิลปะ ฯลฯ ภายในกำหนดเวลา ๑๕ นาที 

Share this post