ระเบียบคณะกรรมการบริหารสมาคมฯว่าด้วยการสรรหา นายกสมาคม ในกรณีที่นายกสมาคมพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบคณะกรรมการบริหารสมาคมฯว่าด้วยการสรรหา นายกสมาคม ในกรณีที่นายกสมาคมพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ พ.ศ. ๒๕๖๒

Share this post