ข้อบังคับสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

สืบเนื่องนางสาวชไมพร ปินไชย แจ้งยุติการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและต้องกลับประเทศไทยด้วยเหตุสุดวิสัย จึงทำให้ไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ได้ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ ว่าด้วยคุณสมบัติของนายกสมาคมฯ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาและพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ด้วยเหตุนี้สมาคมฯ จึงต้องเลือกนายกสมาคมฯ คนใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อให้ครบวาระ ๑ ปีนับว่ากรณีดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯ มา ฝ่ายกฎหมายของสมาคมฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ บางประการเพื่อให้สามารถเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่มาดำรงตำแหน่งต่อจากนายกสมาคมฯ ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

ในการนี้ สมาคมฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑ แก่คณะกรรมการของสมาคมฯ รวมทั้งสมาชิกสมาคมฯ เพื่อรับร่างการแก้ไขระเบียบของสมาคมฯ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ต่อที่ประชุมว่าร่างระเบียบของสมาคมฯ ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สามารถดาวน์โหลดข้อบังคับสมาคมฯ ได้ที่นี่

 

Share this post