เชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2019

เชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2019

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้นที่ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562
จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2019 ในหัวข้อ “Applied Research and Innovation for Thailand 4.0” เพื่อตอบสนองแผนการขับเคลื่อนประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0 ทำให้ทางสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง

ท่านที่สนใจ สามารถส่งบทคัดย่อของงานวิจัยหรือโครงการ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอในการประชุม ATPER2019

*****************************************
ส่งบทคัดย่อมาที่ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
*****************************************

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://atper.eu/call-for-abstracts-atper2019/

Share this post