นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำวาระปี 2560/2561 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำวาระปี 2560/2561 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

28 juillet 2018 0 Par AETF

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2561 เวลา 17.00 น นางสาวกาญจนา องคศิลป์ นายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วย นางสาวกันยานาถ จันทร์พินิจรัตน์ เลขานุการ และกรรมการฝ่ายกฎหมาย และนางสาวจิรญา คีรีรัฐนิคม เหรัญญิก เป็นตัวแทนคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา และที่จะดำเนินการในปี 2561โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผลงานของนักเรียนนักศึกษาไทยในฝรั่งเศสที่หลากหลาย และมุ่งกระชับความสามัคคีในหมู่สมาชิก รวมทั้งให้จัดเวทีการแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างกัน อีกทั้งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯกับสมาคมฯ และการยินดีให้การสนับสนุนกับสมาคมไทยในประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้เรื่องแนวโน้มการลงทุนระหว่างบริษัทของฝรั่งเศสที่จะไปลงทุนที่ประเทศไทย

ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้แทนสมาคมฯ ถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมในอนาคต ทั้งการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมเพื่อกระชับสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทย โดยไม่ให้มุ่งเน้นแต่กิจกรรมทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่ให้รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนไทยได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ทางเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้คำปรึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมของทางสมาคมฯ

หลังการพบปะหารือ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเช็คเงินสดมูลค่า 500 ยูโร (ห้าร้อยยูโร) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ในปี 2561 นี้ โดยแสดงความหวังว่าสมาคมฯ จะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิกต่อไป.

นายกสมาคมฯ มอบของที่ระลึกแด่ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฯ ในนามของสมาคมฯ เพื่อแสดงความขอบคุณ