Scroll to top

Jour : 15 novembre 2017


ข้อแนะนำในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

    ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินในต่างประเทศ เพื่อจัดเตรียมมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส โมนาโกและแอลจีเรีย รวมทั้งเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่ชุมชนชาวไทยตามความจำป็นและเหมาะสมของสถานการณ์      สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอนำส่งเอกสารข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศส โมนาโก และแอลจีเรียเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ มาดังปรากฎตามเอกสารที่นี้  Download ข้อแนะนำเตรียมรับเหตุฉุกเฉิน

By orawan aumporn

novembre 15, 2017