Scroll to top

     เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นได้ด้วยความราบรื่น ดังนั้นในแต่ละปีจึงมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ และในปีนี้ ส.น.ท.ฝ. ขอนำเสนอผู้สมัครเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง « นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ » ประจำวาระปี 2560-2561

     นักเรียนไทยท่านใดที่ไม่สามารถมาร่วมงานประชุมสามัญและวิชาการที่จะจัดขึ้นที่เมือง Strasbourg ในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน นี้ สามารถทำการเลือกตั้งล่วงหน้าได้ โดย Download แบบฟอร์มการเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ที่นี่

     ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ปีนี้มี 2 คนด้วยกัน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ชาวเมือง และ นางสาวกาญจนา องคศิลป์

Related posts

Post a Comment