Scroll to top

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสฯ ประจำวาระปี 2559/2560 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส


No comments

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวอรวรรณ์ อัมพร นายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วย นางสาวณิชามน เนลลี่ ริจนา รองนายกฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ นางสาวสุจินดา สัตยาพร เลขานุการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา และที่จะดำเนินการในปี 2560โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผลงานของนักเรียนนักศึกษาไทยในฝรั่งเศสที่หลากหลาย และมุ่งกระชับความสามัคคีในหมู่สมาชิก รวมทั้งให้จัดเวทีการแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างกัน

ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้แทนสมาคมฯ ถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมในอนาคต ทั้งการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมเพื่อกระชับสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทย โดยไม่ให้มุ่งเน้นแต่กิจกรรมทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่ให้รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนไทยได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ทางเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้คำปรึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมของทางสมาคมฯ

หลังการพบปะหารือ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเช็คเงินสดมูลค่า 1000 ยูโร (หนึ่งพันยูโร) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ในปี 2560 นี้ โดยแสดงความหวังว่าสมาคมฯ จะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิกต่อไป.

Related posts

Post a Comment