Scroll to top

การขอ Titre de séjour ครั้งแรก (กรณีได้วีซ่าอายุ 3 เดือน)

สำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ประเทศฝรั่งเศสนานเกินสามเดิน หลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว สิ่งแรกที่ควรทำคือ การขอ Titre de séjour (residence permit card) ยิ่งเร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดี ซึ่งทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์ม OFII (ปกติทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มนี้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะเข้ามาประเทศฝรั่งเศส) แล้วส่งไปทางไปรษณีย์ไปยัง La direction territoriale de l’OFII ของ Département ที่ตนอาศัยอยู่ แนบสำเนาหน้าแรกของ passeport และหน้าที่มีตราประทับวันที่เดินทางเข้ามาประเทศฝรั่งเศส ไปด้วย และให้ส่งโดยเลือกเป็นประเภท Accusée de réception (with acknowledgment of receipt) หลังจากนั้นภายใน 3 เดือน (นับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้ามาฝรั่งเศส) จะติดต่อกลับมาเพื่อให้ดำเนินการขั้นต่อไป ซึ่งก็คือ การตรวจร่างกาย (visite médical) และเราต้องเตรียมเอกสารต่างๆดังนี้ให้พร้อม

1. Passeport

2. รูปถ่ายหน้าตรง (แนะนำให้ใช้เครื่องถ่ายรูปที่ฝรั่งเศส)

3. สำเนาใบเกิด (ฉบับภาษาฝรั่งเศส)

4. เอกสารยืนยันที่อยู่อาศัย (attestation de domicile)

5. ใบรับรองแพทย์ (ในกรณีที่ไปตรวจร่างกายมาจากไทยแล้ว)

6. แสตมป์พิเศษของ OFII สำหรับค่าธรรมเนียมในการขอ Titre de séjour (OFII จะแจ้งมูลค่ามาภายหลัง)

หลังจากที่ทำเอกสารต่างๆเสร็จสิ้น เราจะได้รับ Récépissé de demande de titre de séjour ซึ่งสามารถใช้แทน Titre de séjour ได้ และเราจะได้จดหมายเรียกให้ไปรับ Titre de séjour ตัวจริงทีหลัง.


 

การขอ Titre de séjour ครั้งแรก (กรณีได้วีซ่า 3 เดือน – 1 ปี) 

 ว่าด้วยคำสั่ง N° 2009-477 du 27 avril 2009 เรื่องการขอวีซ่าอายุมากกว่า 3 เดือน (Visa de long séjour ) นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2009 เป็นต้นไป บุคคลดังต่อไปนี้สามารถขอให้ สถานกงศุลประเทศฝรั่งเศสออกวีซ่าประเภทใหม่ให้ ( Visa de long séjour valant titre de séjour : VLS-TS)

1. คู่สมรสของชาวฝรั่งเศสที่ต้องการย้ายมาอยู่ที่ฝรั่งเศส (อายุของวีซ่า 1 ปี)

2. นักเรียน (อายุของวีซ่า 3-12 เดือน)

3. พนักงานหรือคนงานชั่วคราว (อายุของวีซ่าเท่ากับสัญญาจ้าง : 3-12 เดือน)

4. นักท่องเที่ยวต่างชาติ(อายุของวีซ่า 3-12 เดือน)

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. หลังจากที่ทำเรื่องขอวีซาเป็นที่เรียบร้อย ทางสถานกงศุลจะนัดให้ไปเอาวีซ่า VLS-TS และทางสถานกงศุลก็จะให้แบบฟอร์ม OFII กลับมาด้วย

2. ภายใน 3 เดือนหลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศฝรั่งเศสแล้ว เราจะต้องกรอกแบบฟอร์ม OFII ในส่วนของ หมายเลขวีซ่า, วันที่เดินทางเข้ามาประเทศฝรั่งเศส และที่อยู่ของเราในประเทศฝรั่งเศส แล้วส่งไปทางไปรษณีย์ไปยัง La direction territoriale de l’OFII ของ Département ที่ตนอาศัยอยู่ แนบสำเนาหน้าแรกของ passeport และหน้าที่มีตราประทับวันที่เดินทางเข้ามาประเทศฝรั่งเศส ไปด้วย และให้ส่งโดยเลือกเป็นประเภท Accusée de réception (with acknowledgment of receipt)

3. เมื่อทาง OFII ได้รับเอกสารของเราแล้ว เขาก็จะส่งจดหมายแจ้งว่าได้รับแล้วกลับมาหาเรา และอาจจะมีการนัดให้ไปตรวจร่างกาย (แล้วแต่กรณี)

4. ในวันนัดเราต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ไปด้วย : passport, เอกสารยืนยันที่อยู่อาศัย (attestation de domicile), ใบรับรองแพทย์ (ในกรณีที่ไปตรวจร่างกายมาจากไทยแล้ว), รูปถ่ายหน้าตรง (แนะนำให้ใช้เครื่องถ่ายรูปที่ฝรั่งเศส), แสตมป์พิเศษของ OFII (OFII จะแจ้งมูลค่ามาภายหลัง)

5. OFII จะติดสติ๊กเกอร์อีกอันลงใน passport ของเรา วีซ่าของเราก็มีค่าเท่ากับ Titre de séjour ซึ่งเราจะใช้เดินทางในเขต Schengenได้ และมีอายุการใช้งานเท่ากับที่ระบุไว้ในวีซ่า

หมายเหตุ

หลังจากที่วีซ่าใกล้จะหมดอายุและต้องการอยู่ในฝรั่งเศสต่อท่านต้องทำเรื่องขอ Titre de séjour ภายใน 2 เดือนก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ ซึ่งจะมีขั้นตอนเหมือนการขอต่อ Titre de séjour


การขอต่อ Titre de séjour (renouvellement de titre de séjour)

เราสามารถขอต่ออายุ Titre de séjour ได้ก่อนที่จะหมดอายุ 2 เดือน โดยเราจะต้องไปติดต่อที่ Préfecture ของท้องที่ที่เราอาศัยอยู่ โดยเราต้องเตรียมเอกสารต่างๆดังนี้

1. Titre de séjour (อันปัจจุบัน)

2. สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก, ทุกหน้าที่มีตราประทับหรือการเขียนข้อความต่าง และ วีซ่าต่างๆ

3. ใบเกิด (ต้นฉบับและฉบับแปล)

4. ใบรับรองที่อยู่อาศัย

5. รูปถ่าย 3 ใบ

6. ใบรับรองการศึกษา (certificat de scolarité)

7. ผลการเรียนและใบรับรองการเรียนจบของทุกปีที่ผ่านมา

8. ใบรับรองรายได้ (ณ ปัจจุบัน 2012, จะต้องมีรายรับไม่น้อยกว่า 615€ ต่อเดือน) สำหรับนักเรียนทุนให้ใช้ ใบรับรองการเป็นนักเรียนทุน(Attestation de bourse)

หลังจากที่ทำเอกสารต่างๆเสร็จสิ้น เราจะได้รับ Récépissé de demande de titre de séjour ซึ่งสามารถใช้แทน Titre de séjour ได้ และเราจะได้จดหมายเรียกให้ไปรับ Titre de séjour ตัวจริงทีหลัง.


ที่มา :

http://www.campusfrance.org/fr/page/le-visa-de-long-sejour-pour-etudes-titre-de-sejour-vls-ts

http://www.ofii.fr/venir_en_france_obtenir_son_titre_de_sejour_vls_ts_193/le_visa_long_sejour_valant_titre_de_sejour_vls_ts_915.html

http://vosdroits.service-public.fr/F39.xhtml

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15755.xhtml

https://www.tlscontact.com/th2fr/docs.php?l=en

http://www.rhone.gouv.fr/automne_modules_files/standard/public/p848_4b21cfa9207e8

0ac5f01ad1cc13ab5e4liste_renouvellement_etudiant_08_2012.PDF

Related posts

Post a Comment