สรุปโครงการ ส.น.ท.ฝ. กระจายความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สรุปโครงการ ส.น.ท.ฝ. กระจายความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

6 octobre 2017 0 Par orawan aumporn

    ตามที่ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น “โครงการ ส.น.ท.ฝ. กระจายความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ณ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งประสบปัญหาข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา และขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2554 ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น การจัดโครงการค่ายอาสาฯ ดังกล่าว ได้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยครบถ้วนทุกประการ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา และประธาน อบต. ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้เอื้ออำนวยสถานที่การจัดงาน อาหารและ ที่พักในการจัดกิจกรรม ให้กับนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส และในภาคพื้นยุโรปกว่ายี่สิบท่าน เพื่อดำเนินโครงการค่ายอาสาฯ ในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทางกลุ่มนักเรียน ได้ร่วมกันจัดฐานกิจกรรมต่างๆ ในบริบทแห่งการเรียนรู้ และการให้ความรู้ร่วมกันห้าฐาน ซึ่งประกอบด้วย ภาษา กีฬา สังคม ดนตรี และความรู้รอบตัว ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน กว่า 300 คน รวมถึงการให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ยากจน และ ได้รับผลกระทบจากการสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชา พร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนดังกล่าว อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ สารานุกรมไทย หนังสือสอนภาษา และอุปกรณ์กีฬา ประกอบกับ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกับผู้ปกครอง และชาวบ้านในตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง เกี่ยวกับการศึกษา และสังคมโดยเปรียบเทียบ เมืองไทยและประเทศฝรั่งเศส

      ซึ่งค่ายอาสาฯ ดังกล่าวได้รับบริจาคเงินทั้งจากพี่น้องชาวไทย ชาวไทยและนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งสิ้น 99750 บาท ในการนี้ ขอขอบพระคุณท่านอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส เจ้าหน้าที่สถานทูต และสำนักงาน กพ. ทุกท่านที่คอยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับคำปรึกษาในการจัดโครงการฯ และสมทบทุนช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ คณะกรรมการทุกฝ่าย และผู้ร่วมบริจาคทุกๆท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือเด็กๆ และร่วมประสานการจัดงานจนงานประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นายเชาว์ลิต แจ้งอักษร
นายกสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดภาพประมวลกิจกรรมเพิ่มเติม

คลิกที่นี่