Jour : 6 octobre 2017

สรุปโครงการ ส.น.ท.ฝ. กระจายความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

    ตามที่ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น “โครงการ ส.น.ท.ฝ. กระจายความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ณ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งประสบปัญหาข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา และขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2554 ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น การจัดโครงการค่ายอาสาฯ ดังกล่าว ได้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยครบถ้วนทุกประการ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา และประธาน อบต. ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้เอื้ออำนวยสถานที่การจัดงาน อาหารและ ที่พักในการจัดกิจกรรม ให้กับนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส และในภาคพื้นยุโรปกว่ายี่สิบท่าน เพื่อดำเนินโครงการค่ายอาสาฯ ในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทางกลุ่มนักเรียน ได้ร่วมกันจัดฐานกิจกรรมต่างๆ ในบริบทแห่งการเรียนรู้ และการให้ความรู้ร่วมกันห้าฐาน ซึ่งประกอบด้วย ภาษา กีฬา สังคม ดนตรี และความรู้รอบตัว ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6…

Par orawan aumporn 6 octobre 2017 0

งานเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการบริหารสมาคม นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ.) นำโดย นายเชาว์ลิต แจ้งอักษร นายกสมาคมฯ และนักเรียนไทยรวม 10 ราย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ท่าน เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส นายวีรพันธ์ วัชราทิตย์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อรับพรและโอวาทในการเรียน และการทำงานในปีการศึกษา 2554 ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร ส.น.ท.ฝ. ชุดปัจจุบันปี 2554 ได้รายงานความคืบหน้าในดำเนินโครงการประจำปี 2554 โดยเฉพาะค่ายอาสา « ส.น.ท.ฝ. กระจายความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน » และขอรับคำแนะนำจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย (ส.น.ร.) และฝ่ายสถานทูต เพื่อให้การดำเนินงานสมาคมฯ ในปีนี้ประสบความสำเร็จและราบรื่น ดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ท่านเอกอัครราชทูตและภริยา กรุณาเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ คณะนักเรียนไทย และคณะ ส.น.ร. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต อีกด้วย

Par admin 6 octobre 2017 0